Myśl Karla R. Poppera a współczesne badania nad sztuką
[The Thought of Karl R. Popper and Contemporary Studies on Art]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria (ISSN: 1230-1493)
Rok wydania: 2014
Tom: 92
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 367-381
Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd wybranych zagadnień, które są obecnie przedmiotem badań w humanistyce, a które można analizować w oparciu o myśl Karla Poppera. Te zagadnienia to status ontologiczny dzieł sztuki (dzieła sztuki rozumiane są przez Poppera jako obiekty świata 3, tj. zobiektywizowanie idee) oraz zjawiska intertekstualności (można je opisać jako wzajemne interakcje obiektów świata 3), metafikcji (w kategoriach popperowskich jest ona zapisanym w dziele sztuki wynikiem samoświadomości artysty uzyskanej w procesie twórczym) i autopoezy (tj. takiego rozumienia procesu twórczego i procesu recepcji dzieła przez Poppera, które uwzględnia możliwość tworzenia siebie przez twórcę i odbiorcę). Cel tego przeglądu jest dwojaki: pokazać możliwości, jakie tkwią w popperowskim ujęciu świata, i pokrótce rozważyć wybrane zjawiska estetyczne.
Słowa kluczowe: K. Popper, sztuka, świat 3, interakcje, poznanie, intertekstualność, metafikcja, autopoeza, M. HeideggerCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Joanna Teske",
title = "Myśl Karla R. Poppera a współczesne badania nad sztuką ",
journal = "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria",
year = "2014",
number = "4",
pages = "367-381"
}

Cytowanie w formacie APA:
Teske, J. (2014). Myśl Karla R. Poppera a współczesne badania nad sztuką . Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 4, 367-381.