Should Not “Beauty and Pleasure” Be Complemented With “Cognition and Communication”? Reflections upon Denis Dutton’s Art Instinct: Beauty, Pleasure and Human Evolution.

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Diametros (ISSN: 1733-5566)
Rok wydania: 2011
Tom: 28
Strony od-do: 105-114
Streszczenie: Doceniając wkład książki Denisa Duttona w obecne rozważania na temat teorii sztuki, recenzja zwraca uwagę na poznawczą funkcję sztuki nieco przez autora zaniedbaną. Recenzja podejmuje także kwestię znaczenia naturalistycznego (ewolucjonistycznego) podejścia w naukach humanistycznych, a zwłaszcza w literaturoznawstwie. Polemizując z niektórymi szczegółowymi rozwiązaniami proponowanymi przez Duttona (np. w kwestiach domniemanego autora czy prawdy jako kategorii nieistotnej dla sztuki), recenzja uznaje wartość ewolucjonistycznego spojrzenia na sztukę.
Słowa kluczowe: sztuka, ewolucja, poznanie, Denis Dutton
Dostęp WWW: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam28teske.PDF