Poznawcza koncepcja sztuki i metodologia nauk humanistycznych wobec sprzeczności w dziele sztuki.
[Contradiction in a work of art and its implications for the cognitive theory of art and the methodology of the humanities.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Przegląd filozoficzny Rok wydania: 2012
Tom: 3
Numer czasopisma: 83
Strony od-do: 59-80
Streszczenie: W sztuce, inaczej niż w świecie przyrody badanym przez nauki ścisłe, występują sprzeczności, tj. wzajemnie ze sobą sprzeczne, jakoby prawdziwe sądy, wyrażone za pomocą formy estetycznej bądź explicite. Stanowią one wyzwanie dla poznawczej koncepcji sztuki i metodologii nauk humanistycznych, ponieważ utrudniają procedurę falsyfikacji hipotez na temat znaczenia dzieł sztuki oraz podważają postulat koherencji interpretacji. Jako wstępne rozwiązanie tak postawionego problemu proponuję 1) uznać konieczność założenia racjonalności artysty i koherencji dzieła sztuki rozpatrywanego jako całość, mimo obecnych w nim sprzeczności, 2) uzupełnić procedurę falsyfikacji hipotez interpretacyjnych wymogiem zbadania, czy sprzeczność – jeśli taka się w nich pojawi – nie jest pochodną sprzeczności obecnej w interpretowanym dziele sztuki.
Słowa kluczowe: sprzeczność, dzieło sztuki, poznanie w sztuce, metodologia humanistyki, naukaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Joanna Teske",
title = "Poznawcza koncepcja sztuki i metodologia nauk humanistycznych wobec sprzeczności w dziele sztuki. ",
journal = "Przegląd filozoficzny",
year = "2012",
number = "83",
pages = "59-80"
}

Cytowanie w formacie APA:
Teske, J. (2012). Poznawcza koncepcja sztuki i metodologia nauk humanistycznych wobec sprzeczności w dziele sztuki. . Przegląd filozoficzny, 83, 59-80.