Joanna Misztal-Konecka

2019

Prace magisterskie
 • Środki zapobiegania przewlekłości postępowania cywilnego
 • Odmowa dokonania czynności notarialnej
 • Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na stosunki majątkowe małżeńskie
 • Dowód z opinii biegłego lekarza psychiatry w postępowaniu cywilnym
 • Realizacja zasady optymalizacji w postępowaniu upadłościowym
 • Granice apelacji w postępowaniu cywilnym
 • Obowiązkowe zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych w postępowaniu cywilnym
 • Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym
 • Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych z innych wierzytelności

2018

Rozprawy doktorskie
 • Status prawny osób trzecich w cywilnym postępowaniu procesowym
 • Zakład ubezpieczeń jako interwenient uboczny w procesie cywilnym
Prace magisterskie
 • Ugodowe rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy
 • Egzekucja sądowa z ruchomości
 • Wpływ wieku osoby fizycznej na przebieg postępowania cywilnego
 • Zasada jawności w postępowaniu cywilnym
 • Prawo ubogich w postępowaniu cywilnym
 • Zmiana prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku
 • Podmiotowy zakres związania zapisem na sąd polubowny
 • Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
 • Analiza kodu genetycznego DNA jako środek dowodowy w postępowaniu cywilnym