• DOROBEK NAUKOWY
  • Studia filologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończone z wyróżnieniem, zwieńczone obroną pracy magisterskiej: Listy Adama Pługa do Elizy Orzeszkowej 1878-1900. Opracowanie, wstęp, komentarz, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. S. Fity (1996-2001);   opracowany rękopiśmienny materiał epistolograficzny opublikowano w "Pamietniku Literackim" (2003, R.XCIV, z. 2)
  • Studia doktoranckie w KUL JP II w Katedrze Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy: Adam Pług i jego rola w życiu literackim Warszawy drugiej połowy XIX wieku, promowanej przez prof. dra hab.  S. Fitę (2002-2008)
  • Współpraca z Katedrą Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL JP II - ćwiczenia z zakresu literaturoznawstwa oraz   nauk pomocniczych (2008/2009)
  • Członkowstwo w Towarzystwie Naukowym KUL (od 01. 2009)
  • Członkowstwo w Stowarzyszeniu Edukacyjnym "Salon Literacki" (od 2002)
  • Główne kierunki badawcze: polskie życie literacko-artystyczne w II poł. XIX w. (Warszawa, Kraków, Lwów); epistolografia dziewiętnastowieczna; prasa polska na przełomie wieków: XIX i XX; autobiografizm w literaturze
  • Aktualnie podejmowane prace: Warszawiak z wyboru - kresowiec z urodzenia. Adam Pług w życiu literackim Warszawy drugiei połowy XIX wieku; Listy Adama Pługa do Teofila Lenartowicza z lat 1872-1890. Opracowanie, wstęp, komentarz; Orzeszkowa - Olszewski w świetle nieznanej korespondencji redakcji "Kuriera Warszawskiego"
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2010 00:46