Jan Kamiński, PhD

Department of Landscape Planning and Design
Faculty of Science and Health
John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
E-mail: jankaminski@kul.lublin.pl
ORCID: 0000-0002-8778-3559

 

BIO:

landscape architect (The John Paul II Catholic Univesity of Lublin, 2006)

PhD, architecture and urban planning (Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture, 2015)

postgraduate studies Urban Planing and Spatial Management (Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture, 2010)

 

academic interests:

landscape of a city, sustainable urbanism, ecological housing estates (research in Poland, United Kingdom, Sweden and Denmark), green system of a city, culture of space, public participation, sustainable spatial planning, landscape of Lublin and Lublin region

 

grants:

2021-23, GREEN URBAN AXES - riverside areas in the three biggest cities of eastern Poland - quality, using and role as public spaces, National Science Centre - Poland, Miniatura 5


publications online:

https://www.researchgate.net/profile/Jan_Kaminski3

http://ekspertsztuki.academia.edu/JanKami%C5%84ski

 

teaching methodology:

landscape design, urban design, urban landscape design

- participation of students in the processes of urban public spaces renovation, city parks renovation and research on public spaces

- "Micro-artistic actions" in the city space, independent artistic realizations of students in the city space

https://www.youtube.com/watch?v=OBhra_uNiV4&t=5s, https://www.youtube.com/watch?v=qx8i1XgXWTA&t=8s

- study visits in offices and institutions

- student applications for changes in space, also published online as "Ideas for Lublin" (http://ulublin.eu/inne/mapa-pomysly-na-lublin/)

- periodic presentations of student visions for the city: "Lublin of the near future", as a part of the cycle "#Talks about the city"

- group work, case study method, author's workshop methods

- field trips

cooperation with the Landscape Architecture Students Academic Club

supervising "Landscape & Space" Academic Club https://www.kul.pl/kolo-naukowe-krajobraz-i-przestrzen-kul,art_53570.html

 

activities:

coordinator of international project "Uniservitate" at KUL, concerning on implemmentation of service-learning method:

https://www.kul.pl/uniservitate-service-learning-in-catholic-higher-education,110657.html

https://www.uniservitate.org/

Expert KUL -  http://www.kul.pl/zespol-ekspertow-kul,art_59003.html

Council for Culture of Space (2011-2018) -  https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-kultury-przestrzeni,13,14985,2.html

Forum for Culture of Space -  www.fkp.ulublin.eu

City for People -  www.miastodlaludzi.ulublin.eu

Parks of Lublin - www.ulublin.eu/parki-lublin/

Green Network for Lublin: https://fkpmapy.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=23b73c84d8dd4b52a977893a1cafb402

Talks about the city - http://ulublin.eu/spotkania-rozmowy-o-miescie/

Collaboration with The Lublin City Office

Collaboration wit Landscapes Foundation - http://fundacjakrajobrazy.pl/

Collaboration with Regional Landscape park "Znesinnia" in Lviv, Ukraine

 

landscape architecture projects and other experience:

- projects of renovation of historical parks

- public space projects

- park designs

- housing estate projects

- urban concepts

- expertise in urban planning, spatial planning and public participation

- coordination of public participation processes in the field of spatial development

- artistic actions in public space

- education workshops (Poland, Ukraine, Belarus, Georgia)

 

-----------------

 

BIO:

 

wykształcenie:

architekt krajobrazu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2006)

doktor nauk technicznych, specjalność architektura i urbanistyka (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 2015)

studia podyplomowe Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 2010)

 

zainteresowania naukowe:

krajobraz miejski, krajobraz otwarty, zrównoważona i ekologiczna urbanistyka, osiedla ekologiczne, systemy zieleni miejskiej, zrównoważone planowanie przestrzenne, partycypacja społeczna, kultura przestrzeni, krajobraz Lublina i lubelszczyzny

 

granty:

2021-23, ZIELONE OSIE MIAST - tereny nadrzeczne trzech największych miast wschodniej Polski - jakość, użytkowanie i rola jako przestrzeni publicznych, Narodowe Centrum Nauki, Miniatura 5

 

publikacje online:

https://www.researchgate.net/profile/Jan_Kaminski3

http://ekspertsztuki.academia.edu/JanKami%C5%84ski

 

dydaktyka:

przedmioty związane z projektowaniem krajobrazu, projektowaniem urbanistycznym, kształtowaniem krajobrazu miast i osiedli

metody dydaktyczne:
- udział studentów w procesach odnowy miejskich przestrzeni publicznych, parków miejskich oraz badaniach przestrzeni publicznych
- "Mikrodziałania artystyczne" w przestrzeni miasta, samodzielne realizacje artystyczne studentów w przestrzeni miasta

https://www.youtube.com/watch?v=OBhra_uNiV4&t=5s, https://www.youtube.com/watch?v=qx8i1XgXWTA&t=8s
– wizyty studyjne w urzędach

- studenckie wnioski dotyczące zmian w przestrzeni, publikowane także online pod hasłem "Pomysły na Lublin" (http://ulublin.eu/inne/mapa-pomysly-na-lublin/)
– cykliczne prezentacje studenckich wizji dla miasta: "Lublin niedalekiej przyszłości", wpisane w cykl #Rozmowy o mieście.
- praca grupowa, praca metodą studium przypadku, autorskie metody warsztatowe - wyjazdy terenowe
współpraca z Kołem Naukowym Studentów Architektury Krajobrazu KUL
opieka nad Kołem Naukowym Studentów Gospodarki Przestrzennej "KUL Gospodarze" ("Krajobraz & Przestrzeń")

 

działalność:

koordynacja międzynarodowego projektu "Uniservitate" w KUL, dotyczącego wdrażania metody service-learning:

https://www.kul.pl/uniservitate-service-learning-in-catholic-higher-education,110657.html

https://www.uniservitate.org/

Ekspert KUL - http://www.kul.pl/zespol-ekspertow-kul,art_59003.html

Rada Kultury Przestrzeni (2011-2018) -  https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-kultury-przestrzeni,13,14985,2.html

Forum Kultury Przestrzeni -  www.fkp.ulublin.eu

Miasto dla Ludzi -  www.miastodlaludzi.ulublin.eu

Parki Lublina - www.ulublin.eu/parki-lublin/

Zielona Sieć dla Lublina: https://fkpmapy.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=23b73c84d8dd4b52a977893a1cafb402

Rozmowy o mieście 2017 - http://ulublin.eu/spotkania-rozmowy-o-miescie/

Współpraca z Urzędem Miasta Lublin w zakresie:

- odnowy wąwozów i suchych dolin Lublina

- Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej

Współpraca z Fundacją Krajobrazy - http://fundacjakrajobrazy.pl/

Współpraca z Regionalnym Parkiem Krajobrazowym "Znesinnia" we Lwowie

 

projekty w zakresie architektury krajobrazu:

- projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych

- projekty przestrzeni publicznych

- projekty parków

- projekty zieleni osiedlowej

- koncepcje urbanistyczne

 

inne doświadczenie zawodowe:

- ekspertyzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i partycypacji społecznej

- koordynacja procesów partycypacji społecznej w zakresie zagospodarowania przestrzeni

- działania artystyczne w przestrzeni

- warsztaty edukacyjne w zakresie edukacji przestrzennej (Polska, Białoruś, Ukraina, Gruzja)

----------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2022 15:27