I. Życiorys naukowy

W 2004 roku ukończyła studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL i w tym samym roku uzyskała stopień magistra prawa. Równoległe ukończyła także 2-letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego. Studia doktoranckie odbyła na WPPKiA KUL w latach 2005-2009. Rozprawę doktorską pt. „Status obwinionego sensu largo w toku postępowania w sprawach o wykroczenia” obroniła w 2010 r. i uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od października 2010 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL, a od października 2015 r. na stanowisku adiunkta. Od października 2019 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego KUL.

II. Przynależność do organizacji

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa

III. Działalność społeczno-organizacyjna

 • Sekretarz Katedry od 2010 r. do 2013 r., od 2014 r. do 2015 r., od 2018 r. do 2019 r.
 • Opiekun roku od 2011 r. do 2013 r., od października 2018 r.
 • Koordynator programu MOST od 2011 r. do 2013 r.
 • Opiekun praktyk studenckich od października 2014 r. do czerwca 2015 r.

IV. Główne kierunki badań naukowych

 • Zagadnienia związane z procesowym prawem wykroczeń
 • Postępowania w sprawach dyscyplinarnych

V. Zajęcia dydaktyczne

1. Wykłady:

 • Prawo wykroczeń
 • Postępowania dyscyplinarne
 • Udostępnienie i ochrona informacji w administracji publicznej

2. Wykłady fakultatywne:

 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia

3. Seminaria:

 • Seminarium licencjackie: Postępowania dyscyplinarne
 • Seminarium magisterskie: Postępowania dyscyplinarne

4. Ćwiczenia:

 • Prawo wykroczeń
 • Postępowania dyscyplinarne
 • Ustrojowe prawo administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Zarządzanie informacją w administracji publicznej
 • Kontrola administracji publicznej
 • Technologie informacyjne w administracji publicznej
 • Postępowanie karne

VI. Wykaz publikacji

     1. Monografie:

 • Status obwinionego sensu largo w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 227, ISBN 978-83-7702-434-8.
 1. Rozdziały w monografiach i podręcznikach akademickich:
 • Pozycja procesowa osoby podejrzanej w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w: Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. I. Nowicka, A. Sadło-Nowak, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 189-194, ss. 6, ISBN 978-83-7702-509-3;
 • Wątpliwości co do poczytalności obwinionego a obowiązkowy udział obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w: Rocznik Towarzystwa Prawniczego w Lublinie. Zeszyt Historyczno-Wspomnieniowy 2019, red. K. Kukuryk, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2019, s. 131-151, ss. 21, ISBN 978-83-7847-318-3;
 • Zasada równości broni a inicjatywa dowodowa sądu w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w: Realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym, red. Krzysztof O. Pokorski, Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2019, s. 45-58, ss. 14, ISBN 978-83-950192-1-0.
 1. Artykuły naukowe:
 • Pojęcie „podejrzany” w ramach czynności wyjaśniających w trybie art. 54 § 1 w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, nr 2, s. 149-156, ss. 8;
 • Zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, nr 2, s. 73-90, ss. 18;
 • Obowiązki osoby podejrzanej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, „Roczniki Nauk Prawnych“ 2012, nr 2, s. 7-21, ss. 15;
 • Rights of the accused after the initiation of proceedings in petty offences under polish law, „Review of Comparative Law“ 2013, vol. 18, p.11-21, pp. 11;
 • Zaburzenia psychiczne sprawcy czynu zabronionego jako przedmiot rozpoznania w procedurze wykroczeniowej po 1 lipca 2015 r. „Roczniki Nauk Prawnych“ 2017, nr 3, s. 7-26, ss. 20;
 • Prawo do obrony na przedsądowym etapie w znowelizowanym postępowaniu w sprawach o wykroczenia, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2018, t. XIII, nr 15 (2), s. 17-25, ss. 9;
 • Access to a lawyer in proceedings for minor offences under polish and European Union law, „Review of European and Comparative Law” 2020, vol. 41, p. 175-196, pp. 22;
 • Egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń, „Roczniki Nauk Prawnych” 2022, tom 32, nr 1, s. 7-22, ss. 16.
 1. Recenzje:
 • Recenzja książki: Izabela Nowicka, Wykroczenia będące czynami przepołowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2010, [w:] „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, nr 1, s. 183-186, ss. 4;
 • Recenzja książki: „Współczesne problemy wykroczeń”, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 28”, 110 (2020), s. 321-330, ss. 10.
 1. Opracowania materiałów źródłowych:
 • Hasła [w:] „Leksykon administratywisty” S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała(red.naukowa), Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – status prawny i zadania, s. 163-165; wojewoda, s. 512-514; wojewódzka administracja zespolona i niezespolona, s. 514-516.).

VII. Wystąpienia

 • Obowiązek poddania się badaniu psychiatrycznemu osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, Seminarium naukowe pt. Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, 18 września 2012 r., organizator: Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Zakład Podstaw Bezpieczeństwa;
 • Prawo do obrońcy na etapie czynności wyjaśniających przed i po nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczenia i tendencje zmian, Opole, 10-11 października 2017 r., organizator: Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • Rola biegłego psychologa w przygotowaniu prognozy kryminologiczno-społecznej skazanego, II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 20-21 kwietnia 2018 r., organizator: Katedra Psychologii Rozwojowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Realizacja zasady kontradyktoryjności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Sądzenie z zasadami – realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin, 4 czerwca 2018 r., organizator: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie;
 • Odpowiedzialność karna biegłego za przedstawienie fałszywej opinii, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. III Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne. Prawo publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy, Wrocław, 18-19 października 2018 r., organizator: Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Wrocławski;
 • Policja jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo – Wielorakie Perspektywy. Bezpieczeństwo – Migracje – Patriotyzm, Zakopane, 7-9 listopada 2018 r., organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu,
 • Rekonstrukcja wypadku drogowego na podstawie śladów biologicznych, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED pt. Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej, Lublin, 23 listopada 2018 r., organizator: Koło Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Tygiel;
 • Przesłanki prawne dopuszczenia dowodu z opinii biegłego psychiatry w celu ustalenia stanu zdrowia psychicznego obwinionego, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED pt. Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej, Lublin, 23 listopada 2018 r., organizator: Koło Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Tygiel;
 • Metody badawcze stosowane przez biegłych psychiatrów w sprawach o wykroczenia, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED pt. Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej, Lublin, 22 listopada 2019 r., organizator: Koło Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Tygiel;
 • Skuteczność postępowania mandatowego w dobie koronawirusa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przeciwdziałanie przestępczości a aktualne problemy prawne podczas pandemii koronawirusa, Lublin 29-30 lipca 2021 r., organizator: Fundacja Instytutu Prawa Ustrojowego.

VIII. Stypendia zagraniczne:

Litwa, maj 2019 r. – Wydział Prawa, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie (Mykolas Romeris Law School, Mykolas Romeris University), wykłady pt. International Cooperation in Criminal Proceedings przeprowadzone w ramach wymiany nauczycieli akademickich, Program Erasmus+.

IX. Promotor prac licencjackich

2015 rok

 • Błaszczak Paweł, Reakcja organów dyscyplinarnych Policji na popełnione przewinienie dyscyplinarne.
 • Gumiela Marek, Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej.
 • Jędzura Karolina, Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej.
 • Józwik Iwona, Rola rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji.
 • Juźko Agata, Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego w Policji.
 • Kozioł Ewelina, Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza Straży Granicznej.
 • Marzec Natalia, System kar w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji.
 • Rodak Bartosz, Istota czynności wyjaśniających w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji.
 • Rogalska Klaudia, Postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.
 • Rzeźnik Sławomir, Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej.
 • Sas Weronika, Metodyka pracy przełożonego dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych w Policji.
 • Sumigowska Katarzyna, Status prawny obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2022 11:29