Helena Słotwińska - urodziła się 22.03.1969 roku w Jarosławiu, jako córka Katarzyny i Stanisława Słotwińskich. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1984, podjęła dalszą naukę w Liceum Ekonomicznym w Leżajsku, które zakończyła egzaminem maturalnym w roku 1988. W latach 1988-1993 studiowała na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jednocześnie w roku akademickim 1992/1993 uzyskała Dyplom Studium Pedagogicznego w tym Uniwersytecie. Studia teologiczne ukończyła z tytułem magistra teologii z zakresu katechetyki. Następnie kontynuowała studia specjalistyczne z katechetyki na kursie doktoranckim. W tym samym czasie trzykrotnie wyjeżdżała na stypendia zagraniczne. W roku 1996 podjęła pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku asystenta na Sekcji Katechetyki przy Katedrze Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej w Instytucie Teologii Pastoralnej, a w latach 1998-1999 także jako asystent przy Katedrze Psychologii Życia Wewnętrznego w Instytucie Teologii Duchowości. W roku 1998 uzyskała tytuł doktora teologii na podstawie pracy: „Katechizacja w szkole w opinii katechizowanych ósmoklasistów i maturzystów” (Studium teoretyczno – empiryczne na podstawie badań przeprowadzonych w Leżajsku). Po zdaniu egzaminu z języka obcego i przedłożeniu dorobku naukowego Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dniem 01.01.2000 roku awansował ją na stanowisko adiunkta. Od roku 2001 prowadziła również wykłady zarówno na Sekcji Liturgicznej jak i Homiletycznej. 11 maja 2004 podczas kolokwium habilitacyjnego obroniła pracę habilitacyjną na temat: „Kształtowanie postaw religijnych na katechezie”. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zatwierdziła w dniu 25 października 2004 uchwałę Rady Wydziału Teologii o nadaniu jej stopnia naukowego doktora habilitowanego. W tym samym roku została kierownikiem Katedry Katechetyki Integralnej. 1 października 2005 Senat KUL na wniosek Rady Wydziału Teologii powołał ją na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na podstawie bogatego dorobku naukowego oraz  opublikowaniu książki pt. „Błogosławieństwa osób w katechezie. Studium katechetyczno – liturgiczne w świetle rytuału: Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów pozytywnie zatwierdziła wniosek Rady Wydziału Teologii KUL o nadanie Helenie Słotwińskiej, tytułu naukowego profesora nauk teologicznych. Nominację tę na podstawie postanowienia z dn. 13 stycznia 2009 odebrała z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Prof. Lecha Kaczyńskiego. Środki społecznego przekazu w licznych publikacjach odnotowały to wydarzenie, podkreślając jednocześnie, że Pani Prof. dr hab. Helena Słotwińska jest dotychczas pierwszą i jedyną kobietą (osobą świecką) w Polsce posiadającą tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Z dniem 1 marca 1010 roku Rektor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II  mianował ją na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Katechetyki Integralnej na Wydziale Teologii tegoż Uniwersytetu. W latach 2006 – 2011 Pani Prof. dr hab. Helena Słotwińska pełniła funkcję kierownika Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Katechetycznych na Wydziale Teologii KUL.

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2011 13:01