Wykształcenie:

2018 habilitacja, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

2010 doktorat, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

2000 - 2004 studia magisterskie na kierunku ekonomia, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

1998 - 2003 studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zainteresowania:

Zachowania konsumentów,marketing społecznie zaangażowany społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, raportowanie społeczne.

Aktualnie realizowany projekt badawczy:

Grant NCN, nr 2018/31/B/HS4/00385, Społeczna nieodpowiedzialność a reputacja przedsiębiorstwa, (kierownik grantu: Grzegorz Zasuwa), okres realizacji: 2019-2023. 

Skrócony opis projektu, pobierz

Wstępne wyniki projektu:

Valor, C., Antonetti, P., & Zasuwa, G. (2022). Corporate social irresponsibility and consumer punishment: A systematic review and research agenda. Journal of Business Research144, 1218-1233. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.02.063 

Stefańska M., Zasuwa G. (2022), The impact of doing bad on consumer (dis)trust in the company: The moderating role of moral values, [in:] Corporate Social Responsibility and From Values to Impact eds. K. Bachnik, M. Kaźmierczak, M. Rojek-Nowosielska, M. Stefańska, J. Szumniak-Samolej, Routledge, ISBN 9781032219813

Zasuwa G. (2022), Corporate social irresponsibility and moral values: A consumer perspective [in] Corporate Social Responsibility and Sustainability. From Values to Impact eds. K. Bachnik, M. Kaźmierczak, M. Rojek-Nowosielska, M. Stefańska, J. Szumniak-Samolej, Routledge, ISBN 9781032219813

Zasuwa G., Stefańska M., (2022) How corporate irresponsibility affects negative word of mouth: the moderated mediation approach (accepted for EMAC 2022).

Zasuwa G., Razmus W. (2021), Towards a measure for perceived motives behind CSI incidents. Proceedings of the European Marketing Academy, 50th, (94614)

 

Zrealizowane granty:

Grant NCN, nr 2011/01/D/HS4/05661, Pozasytuacyjne determinanty reakcji konsumentów wobec kampanii marketingu społecznie zaangażowanego (kierownik grantu: Grzegorz Zasuwa), okres realizacji: 2011-2014.

Grant promotorski MNiSW, nr 0974/B/H03/2008/35, Uwarunkowania reakcji konsumentów na inicjatywy społeczne przedsiębiorstw (promotor: prof. dr hab. Marek Pawlak, główny wykonawca: Grzegorz Zasuwa), okres realizacji: 2008-2010.

Publikacje:

2021

Zasuwa, G. (2021). Nieodpowiedzialność a niemoralność działań przedsiębiorstw: perspektywa teorii kodów moralnych. Nowe Tendencje w Zarządzaniu1(1), 103-119.

2020

Marek, A., & Zasuwa, G. (2020). The Role of Social Capital in Boycotting Socially Irresponsible Firms. In CSR in Contemporary Poland (pp. 221-235). Palgrave Macmillan, Cham.

Zasuwa, G., Marek, A., Wesołowski, G., & Niewiadoma, J. (2020). Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products. European Research Studies23(2), 928-938.

2019

Zasuwa G. (2019), Aktywizm konsumencki jako wyzwanie przed etyką biznesu w Polsce, w: B. Rok, R. Sroka, 25 lat etyki biznesu w Polsce. Raport 2019. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszwa 2019, s. 52-53.

Zasuwa G. (2019), Do consumers really care about organisational motives behind CSR? The moderating role of trust in the company, Social Responsibility Journal, Vol. 15 No. 8, pp. 977-991, https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2017-0140.

Zasuwa G. (2019), Kierunki badań nad społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstw: analiza piśmiennictwa w: M. Pawlak (red.) Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 143-168.

Zasuwa, G. (2019), The Role of Individual- and Contextual-Level Social Capital in Product Boycotting: A Multilevel Analysis. Sustainability, 11, 949, doi:10.3390/su11040949

Zasuwa, G. (2019), Value preferences and consumer sustainable choices, Marketing i Rynek, nr 1/2019, 14-21.

2018

Zasuwa, G. (2018), Zaufanie a udział polskich konsumentów w bojkotach produktów, Handel Wewnętrzny, nr 6/2018, 598-606.

Zasuwa, G. (2018). Zatrudnienie nierejestrowane jako przejaw społecznej nieodpowiedzialności przedsiębiorstw. Roczniki Ekonomii i Zarządzania10(2), 129-141.

2017

Zasuwa G. (2017), Jakość komunikatów o społecznym zaangażowaniu a ocena przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek, nr 12 (CD), 162-170.

Zasuwa G. (2017), Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów. Kontekst marketingu społecznie zaangażowanego, Wydawnictwo KUL: Lublin, ss. 272.

Valor C., Zasuwa G. (2017), Quality reporting of corporate philanthropy, Corporate Communications: An International Journal, doi:10.1108/CCIJ-07-2016-0051

Zasuwa G. (2017), Aktywność obywatelska a udział konsumentów w bojkotach na rynku europejskim, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 334, 88-97.

Zasuwa G. (2017), Recenzja książki "Tomasz J. Dąbrowski, Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016, s. 345", Ekonomista, nr 4, 478-481.

Zasuwa, G. (2017), Wpływ kultury kraju na udział konsumentów w bojkotach produktów, Marketing i Rynek, nr 7, 5-13.

Zasuwa, G. (2017), Human values and consumer boycotts: evidence from the European countries, Conference Proceedings of the 2017 MAG Scholar Global Business, Marketing & Tourism Conference, European Marketing from Global Perspective, July 3-5, 2017, Cracow/Katowice.

Zasuwa, G. (2017), Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstw a zagrożenie bojkotem konsumenckim, Przegląd Organizacji, nr 1, 22-28.

Zasuwa G. (2017), The Role of Company-Cause Fit and Company Involvement in Consumer Responses to CSR Initiatives: A Meta-Analytic Review. Sustainability. nr 9(6):1016. doi:10.3390/su9061016 (IF=1,789).

Zasuwa G. (2017), The effects of attributions on consumer responses to CSR initiatives: The moderating role of initial trust [in:] Leaving Footprints, Proceedings of the 46th Annual Conference of the European Marketing Academy, Groningen University: Groningen.

Zuba-Ciszewska M., Zasuwa G., Bolibok, P. (2017), Ekonomiczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwjou [w:] M. Żukowski (red.), Sektor finansów publicznych a rozówj gospodarczy. Problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL: Lublin, 491- 502.

2016

Zasuwa, G. (2016), Wykorzystanie jakościowej analizy porównawczej w badaniach postaw i zachowań konsumentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 459, 29-38. DOI: 10.15611/pn.2016.459.03

Zasuwa, G. (2016), When Company-Cause Fit Enhances Corporate Reputation: The Role of Company Involvement [w:] M. Arslanagić-Kalajdžić, S. Kadić-Maglajlić (eds.), Where the East kisses the West: Marketing convergence and divergence in the New Europe, University of Sarajevo: Sarajevo.

Zasuwa, G. (2016), Wpływ aktywności obywatelskiej konsumentów na ich udział w bojkotach produktów, Konsumpcja i Rozwój, nr 1(2016), 77 - 88.

Zasuwa, G. (2016), Do the ends justify the means? How altruistic values moderate consumer responses to corporate social initiatives, Journal of Business Research, doi:10.1016/j.jbusres.2016.03.034 (IF=2,129).

Zasuwa, G. (2016), Kim jest uczestnik bojkotu produktu? Znaczenie cech demograficznych konsumentów, Handel Wewnętrzny, nr 1 (360), 334 - 347.

Zasuwa, G. (2016), Bojkotowanie produktów a dochody konsumentów na rynku europejskim, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekkonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 43 (3), 483-493. doi: 10.18276/sip.2016.43/3-43

Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Żukowska H., Spoz A., Zasuwa G. (red.), Wydawnictwo KUL: Lublin 2016.

Zasuwa G. (2016), Stan oraz perspektywy rozwoju zintegrowanego raportowania w Polsce [w:] Żukowska H., Bolibok, P., Zuba-Ciszewska M. (red.) Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji, Wydawnictwo KUL: Lublin, 225-234.

Zasuwa, G. (2016), Sprawozdanie finansowe, jako źródło informacji o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] H. Żukowska, A. Spoz, G. Zasuwa (red.), Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL: Lublin, 187-196.

2015

Zasuwa G. (2015), Znaczenie dochodów w bojkotowaniu produktów, Marketing i Rynek, nr 11, 17-22.

Zasuwa G. (2015), Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów, Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 38, 285 – 294.

Zasuwa G. (2015), Dopasowany czy niedopasowany? Jak wybór beneficjenta oddziałuje na efekty kampanii marketingu społecznie zaangażowanego, Marketing i Rynek, 2015, 879-887.

Zasuwa G. (2015), Basic values and attitudes toward cause-related marketing, Research Papers of Wroclaw University of Economics - Social Responsibility of Organizations. Directions of Changes, nr 387, 215-228.

Zasuwa G. (2015), Raporty przedsiębiorstw jako źródła informacji o społecznej odpowiedzialności [w:] K. Machowicz, G. Zasuwa (red.), Praktyka ochrony praw człowieka. Tom III, Wydawnictwo KUL: Lublin, 89-106.

Zasuwa G. (2015), The quality of community investment reporting by Polish companies, Peer-Reviewed Conference Proceedings, International Conference Hradec Economic Days 2015, Hradec University: Hradec Králové,  334 – 340.

Praktyka ochrony praw człowieka. Tom III, K. Machowicz (red.), G. Zasuwa (red.), Wydawnictwo KUL: Lublin 2015.

2014

Zasuwa, G. (2014). Motywy podejmowania kampanii marketingu społecznie zaangażowanego oraz ich konsekwencje. Marketing i Rynek, nr 8, 784-789.

Zasuwa, G. (2014). Transparentność darowizn w marketingu społecznie zaangażowanym, [w:] S. Fel (red.), Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Wydawnictwo KUL: Lublin, 131-141.

Zasuwa, G. (2014), Do the ends justify the means?  How values moderate consumer responses to cause-related marketing [in:] M. Szymura-Tyc (ed.), Proceedings of the 5th Regional Conference of European Marketing Academy, Publishing House of the University of Economics: Katowice, 233-240.

Zasuwa, G. (2014), The impact of value orientations on consumer attitudes toward CRM, [in:]  E. Bigné (red.), Proceedings of the 43rd Annual conference of European Marketing Academy. Paradigm Shifts & Interactions, University of Valencia: Walencia, 1-7.

2013

Zasuwa, G. (2013), Wpływ zmiennych demograficznych na udział konsumentów w kampaniach marketingu społecznie zaangażowanego, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, nr 5(41), 159-170.

Zasuwa G. (2013), Ochrona praw pracowników na podstawie normy SA8000, [w:] K. Machowicz (red.), Praktyka ochrony praw człowieka. Tom II, Wydawnictwo KUL: Lublin, 109-130.

 2012

Zasuwa, G. (2012), Programy społeczne jako przejaw strategii zarządzania społeczną odpowiedzialnością firm z branży finansowej, [w:] A. Adamus – Matuszyńskiej, R. Maćkowskiej (red.), Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 283 – 295.

Zasuwa, G. (2012), Kluczowe elementy oferty marketingu społecznie zaangażowanego. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 4(40), 261-272.

Zasuwa, G. (2012), The transparency in cause-related marketing: a Polish example [in:] B. Rok, J. Sokolowska (eds.), Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) World Congress, Kozminski University: Warsaw, 148-156.

Zasuwa, G. (2012), Społeczna odpowiedzialność jako perspektywiczny obszar w sprawozdawczości przedsiębiorstw [w:] D. A. Mikulska (red.), Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego, Wydawnictwo KUL: Lublin 2012, 185 – 200.

Zasuwa G. (2012), Oddziaływanie uznawanych wartości oraz postrzeganych motywów na reakcje konsumentów wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa, [w:] J. Jakubowski, J. Wątroba (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, Wydawnictwo StatSoft Polska; Kraków, 247-255.

2011

Zasuwa G. (2011), Inicjatywy społeczne przedsiębiorstw jako źródło wartości dla klienta, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.) Zarządzanie Wartością klienta w przedsiębiorstwach, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 271-284.

Zasuwa G. (2011), Oddziaływanie inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa na intencję do zakupu, Handel Wewnętrzny, nr 4, 2011, 35-41.

Zasuwa G. (2011), Wpływ postrzeganych motywów podejmowania inicjatyw społecznych przez przedsiębiorstwo na reakcje konsumentów [w:] A. Paluszek, M. Karwacka, R. Karaszewski, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 223-237.

Pawlak M., Zasuwa G. (2011), Influence of a Company`s Social Initiatives on the Consumer Attitude towards it. Results of Experimental Research, Contemporary Economics, nr 5 (2), 80-89.

Pawlak M., Zasuwa G. (2011), Związek między wartościami uznawanymi przez konsumentów a ich postawą wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, nr 39, 289-306.

Zasuwa, G. (2011), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zgodnie z wytycznymi GRI jako wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, [w:] M. Pawlak, Nowe trendy w zarządzaniu. Tom II, Wydawnictwo KUL: Lublin, 147-163.

Zasuwa, G. (2011), Stopień wykorzystania wytycznych GRI w raportach społecznych europejskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 389-399.

Zasuwa, G. (2011), Zastosowanie modelowania równań strukturalnych do badań nad zachowaniami konsumentów, [w:] Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, StatSoft: Kraków, s. 15-26.

Zasuwa G. (2011), The influence of corporate ability and social responsibility on young consumers` attitudes towards the company, Pragmata tes Oikonomias, 2011, s. 59-70.

2010

Zasuwa, G. (2010), Strategie zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, [w:] M. Pawlak (red.), Nowe trendy w zarządzaniu, Wydawnictwo KUL: Lublin, 235-242.

Zasuwa, G. (2010), Elementy strukturalne inicjatywy społecznej przedsiębiorstwa a postrzegane motywy jej podejmowania, Marketing i Rynek, nr 11, 2010, 28-32.

Zasuwa, G. (2010), Wpływ inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na postawy konsumentów, Marketing i Rynek, nr 4, 2010, 32-38.

Zasuwa, G. (2010), Przegląd badań nad wpływem inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na reakcje konsumentów, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, nr 38, 153-178.

Zasuwa, G. (2010), Budowa i analiza planu finansowego, [w:] A Przybyła, W. Wytrążek (red.), Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce, Wschód Agencja Usługowa: Lublin, 

2009

Zasuwa, G. (2009), Wpływ inicjatyw społecznych na reakcje konsumentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 42, 248-258.

2008

Zasuwa, G. (2008), Inicjatywy społeczne we współczesnych przedsiębiorstwach, Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 Ekonomia i Zarządzanie, nr 36, 257-268.

Zasuwa, G. (2008), Co oznacza obywatelstwo przedsiębiorstw? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 5 (1205), 295-303.

Zasuwa, G. (2008), Inicjatywy społeczne przedsiębiorstw jako źródła osiągania przewagi konkurencyjnej w świetle badań nad zachowaniami konsumentów. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1 Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Kraków, 743-750.

2007

Zasuwa, G. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozwój idei, korzyści finansowe i reakcje konsumentów, Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 Ekonomia i Zarządzanie, nr 35, 321-332.

Zasuwa, G. (2007), Społeczna odpowiedzialność korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji gospodarki światowej, [w:] B. Jóźwik (red.) Globalizacja i integracja europejska, Wydawnictwo KUL: Lublin, 139-150.

2006

Zasuwa, G. (2006), Zmiany innowacyjne w przedsiębiorstwach z nowych państw UE, Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 Ekonomia i Zarządzanie, nr 34, 219-228. 

Zasuwa, G. (2006), Społeczna odpowiedzialność wybranych przedsiębiorstw, Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL, Zeszyt nr 7 pt. Organizacje, przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo KUL: Lublin, 315-324.

2004

Zasuwa G. (2004), Zarządzanie zmianami a kultura organizacyjna, [w:] M. Lisiecki, H. Ponikowski, Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych, Wydawnictwo KUL: Lublin, 203-210.

2003

Zasuwa, G. (2003), Zarządzanie zmianami w świetle badań empirycznych,  [w:] M. Lisiecki (red.), Zarządzanie zmianami jako czynnik rozwoju organizacji, Wydawnictwo KUL: Lublin, 155-168.

Inne informacje:

Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz European Marketing Academy; recenzował między innymi dla: Journal of Business Research, Journal of Business and Industrial Marketing, Business Ethics: A European Review, Emerging Markets Finance and Trade, Sustainability, szczegóły na Publons

 

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2022 14:53