Grzegorz Barth

2020

Rozprawy doktorskie
 • Wiara i życie. Teologiczno-egzystencjalna interpretacja doświadczenia religijnego w dziele Karola Wojtyły
Prace magisterskie
 • Teologiczne pryncypia sztuki. W nawiązaniu do Hansa Georga Gadamera estetyki hermeneutycznej.

2019

Prace magisterskie
 • Duchowość jako "modus experiendi" prawdy wiary w świetle pism św. Teresy z Lisieux
 • Predestynacja w katolickiej doktrynie w nauczaniu Augustyna i Tomasza z Akwinu na podstawie polskich i niemieckich filozofów XX wieku
 • Kościół i naród - relacja w świetle polskiego nacjonalizmu chrześcijańskiego

2017

Prace magisterskie
 • Ideał wychowawczy św. Edyty Stein. Studium antropologiczno-teologiczne na podstawie dzieła “Budowa osoby ludzkiej”
 • Problematyka zła i szatana prezentowana w homiliach zamieszczonych we "Wspołczesnej Ambonie" od 1984 do 1999 roku
 • Antropologia trynitarna w pismach św. Elżbiety od Trójcy Świętej

2016

Rozprawy doktorskie
 • Maryja i . Projekt soteriologii profetycznej w świetle teologii latynoamerykańskiej
Prace magisterskie
 • Ekonomia a osoba - w kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym
 • Duch Święty jako Osoba w katechezach środowych Jana Pawła II
 • Fenomenologia osoby w pneumatologii Paula Evdokimova

2014

Prace magisterskie
 • La paternidad virginal de san José