Etyka w nauce
[Ethics in Science]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Etyka
Redaktorzy: Stanisław Janeczek, Anna Starościc
Tom: 2
Strony od-do: 281-298
Streszczenie: Termin "etyka nauki" oznacza bądź normy uprawiania nauki bądź refleksję nad moralnym wymiarem badań naukowych, tj. etykę badań naukowych. Etyka badań naukowych jest dyscypliną badawczą i dydaktyczną. W artykule wskazane są teoretyczne i praktyczne źródła etyki badań naukowych, jej cele, metody i obszary badawcze oraz formy instytucjonalne. Na zakończenie przeprowadzona jest ocena stanu merytorycznego i metodologicznego tej dyscypliny. Rozważania są ograniczone do etyki badań naukowych uprawianej w tradycji anglosaskiej, ponieważ jest ona dominująca (także w aspekcie instytucjonalnym) i narzuca styl tej dyscyplinie.
Słowa kluczowe: etyka, nauka, edukacja etyczna, rzetelność badań, społeczna odpowiedzialność nauki, nauka jako zawód