Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik: filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Od 2010 profesor nadzwyczajny KUL (z nihil obstat); w latach 2009-2012 prodziekan Wydziału Filozofii, a 2012-2013 prorektor KUL ds promocji i współpracy z zagranicą (kadencja przerwana z powodu wypadku komunikacyjnego). Prace podpisuje jako Agnieszka Lekka-Kowalik.

W 1978 ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Lublinie i w tym samym roku rozpoczęła studia w zakresie chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1981 rozpoczęła jako wolny słuchacz, a od 1983 jako regularny student, studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1983 uzyskała z wyróżnieniem magisterium z chemii na podstawie pracy „Badania formowania się katalizatorów żelazowych w reakcji syntezy Fischera-Tropscha”, napisanej pod kierunkiem prof. Janusza Barcickiego w Zakładzie Technologii Chemicznej Instytutu Chemii UMCS. W roku szkolnym 1986/87 pracowała jako nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej nr 34 w Lublinie. W 1987 r. uzyskała absolutorium z filozofii i od 1. października została przyjęta na studia doktoranckie w Katedrze Metodologii Nauk. W 1988 uzyskała stypendium na studia w Międzynarodowej Akademii Filozofii (International Academy for Philosophy; IAP) w Liechtensteinie i tam za zgodą Dziekana kontynuowała studia doktoranckie. W latach 1989-92: asystent d/s badań i nauczania prof. Barry'ego Smitha; 1992-93 członek grupy badawczej Liechtenstein Research Group kierowanej przez Prof. Barry'ego Smitha przy IAP. W 1993 uzyskała na IAP doktorat summa cum laude na podstawie dysertacji Rationality: A Preliminary Philosophical Account; promotor — Barry Smith (IAP); Recenzenci: Josef Seifert (IAP), Reinhardt Kleinknecht (Universität Innsbruck); z racji prawnych w 1995 procedura została przeprowadzona na podstawie tej samej pracy również na KUL: promotor: ks. prof. Andrzej Bronk; recenzenci: Prof. Urszula Żegleń (KUL) i Prof. Jerzy Perzanowski (UMK/Toruń). W latach 1993-1996 była pracownikiem naukowym w Zakładzie Filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kantonalnego w Neuchâtel w Szwajcarii, realizując autorski projekt badawczy „Etyczny Wymiar Nauki i Techniki: pytanie o istnienie `wiedzy zakazanej'” (NF 11114-037634.93 oraz 113-043340.95; opiekun: prof. Daniel Schulthess). W 1997 została zatrudniona w Katedrze Metodologii Nauk KUL. W 2009 RW Filozofii nadała jej stopień doktora habilitowanego; recenzenci: Włodzimierz Tyburski (UMK), Alina Motycka (PAN/Warszawa), Zbigniew Szawarski (UW), s. Barbara Chyrowicz (KUL); w 2011 została kierownikiem KMN, a Od 1.10.2014 jest także dyrektorem Instytutu Jana Pawła II I redaktor naczelną kwartalnika “Ethos” (od 2009 była członkiem Kolegium Redakcyjnego tego czasopisma); jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Oceny Techniki; 2000-2010: redaktor działu obejmującego metodologię i historię filozofii współczesnej Powszechnej Encyklopedii Filozofii wydawanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, a 2010-2011 – Encyklopedii Filozofii Polskiej; od 2001 – członek komitetu redakcyjnego “Summarium”, rocznika Towarzystwa Naukowego KUL; od 2016 członek Rady Naukowej czasopisma „Rocznik Duszpasterstwa Nauczycieli” oraz Rady Naukowej Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ (kadencja 2016-2020). Od 2013 przedstawiciel KUL w Lubelskim Gremium Partnerskim Katholischer Akademischer Auslaender Dienst (KAAD). W 1994 i 2015 odbyła staże naukowe w USA na State University of New York in Buffalo (opiekun naukowy: prof. Barry Smith), a w 2010 w Center-Disciplinary Ethics Applied (IDEA) & Centre for Excellence in Teaching and Learning (CETL) na University of Leeds/Wielka Brytania. Głosiła gościnnie wykłady naukowe w USA (m.in University of Pittsburgh, Rensselaer Polytechnic Institute, Virginia Polytechnic Institute, Illinois Institute of Technology, Hastings Center; Holy Family University/Filadelfia, St. John University/Nowy Jork; University of Oklahoma, Villanova University) oraz w Europie (m.in Uniwersytet w Innsbruku/Austria, Universytet Karola w Pradze/Czechy; Universität Würzburg/Niemcy, Uniwersytet w Ljubljanie/Słowenia, Katholieke Universiteit Leuven/Belgia, University of Murcia/Hiszpania; University of Helsinki/Finlandia; Uniwersytet Katolicki w Rużomberku/Słowacja; University of Malta; Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt/Niemcy; University of Navarra at Pamplona/Hiszpania; Matej Bel University/Słowacja). Członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (kadencje: 2008-2013 i 2013-2018). Specjalizuje się w filozofii nauki, metodologii nauk, etyce badań naukowych (w tym zagadnienia dotyczące natury, misji i etosu uniwersytetu), etyce informatycznej i logice praktycznej. Redaktoraka „Forbidden Knowledge”, The Monist, 79 No 2, 1996 (advisory editor;z Danielem Schulthesem); autorka książki „Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki“ (Lublin 2008), oraz ponad stu artykułów i recenzji z tych obszarów

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017 20:57