2020

Prace magisterskie
 • Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej
 • Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej
 • Procedura akcesyjna państw bałkańskich do Unii Europejskiej
 • Withdrawal procedure from the EU on the basis of the United Kingdom
 • Rola i znaczenie zasady demokratycznej w prawie Unii Europejskiej
 • EU practises to combat and prevent drug addtiction
 • Rola i funkcje Agencji Unii Europejskiej do spraw Współpracy Organów Ścigania (Europol)
 • Znaczenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w systemie prawnym Unii Europejskiej

2019

Prace magisterskie
 • Zwalczanie terroryzmu w prawie Unii Europejskiej
 • Transformacje ustrojowe Turcji w kontekście integracji z Unią Europejską
 • Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
 • Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej

2018

Prace magisterskie
 • Swoboda przepływu pracowników i osób w prawie Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta w prawie Unii Europejskiej

2017

Prace magisterskie
 • Ochrona konsumenta na rynku deweloperskim
 • Ochrona konsumenta usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Postępowanie przed Prezesem UOKIK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 • Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez firmy pożyczkowe
 • Reguły ochrony konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej

2015

Prace magisterskie
 • Europejskie frakcje polityczne i ich pozycja w wewnętrznej strukturze Parlamentu Europejskiego