Monografie:

 1.  Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Beck 2003r., - autor tłumaczeń 14 orzeczeń ETS z dziedziny swobodnego przepływu osób,
 2.  "Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych", Wolters Kluwers 2009,
 3. Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, red. E. Krzysztofik, R.M. Pal, Lublin 2016,
 4.  EU migration policy and the internal security of the member states, E. Krzysztofik, E. Toura-Schwierskott (red.), Berlin 2016.
 5. Personal Freedoms of the Internal Market of the European Union in the Light of the Changing Political and Economic Situation in Europe, E. Krzysztofik (red.), Berlin 2017 r.

Rozdziały w podręcznikach:

 1. Wspólnotowy wymiar sprawiedliwości, [w:]red. A. Kuś, Zarys prawa Unii Europejskiej, Lublin 2009,
 2. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010,
 3. Instytucje sądowe Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010,
 4. Ograniczenia swobód personalnych rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Lublin 2011.
 5. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Lublin 2012,
 6. Instytucje sądowe w Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Lublin 2012,
 7. The system of legal protection in the European Union [w:] Introdaction to European Union Institutional Law, Lublin 2013,
 8. Judicial institutions of European Union, [w:] Introdaction to European Union Institutional Law, Lublin 2013.

 

Hasła encyklopedyczne 

 1. Encykopedia Obywatela,S. Serafin, B. Szmulik- hasła z sądownictwa unijnego oraz prawa materialnego (ogółem 14 haseł),
 2. Encyklopedia samorządu terytorialnego K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, Warszawa 2010, (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Fundusze Strukturalne, Fundusze Przedakcesyjne).

Artykuły

 1. Ewolucja wspólnotowego systemu ochrony praw człowieka, [w:] Studia Prawnicze KUL 2(34)2008,
 2. Charakter prawa unijnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów konstytucyjnych państw członkowskich, [w:] Roczniki Nauk Prawnych XXIV/2/2014,
 3. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Roczniki Administracji i Prawa, Rok XIV, tom II, 2014 r.
 4. The degree of utilization of the European Union funds directed to the fruit and vegetables processing sector in the years 2002 – 2013. Part I, Review of Comparative Law, nr 3/2015,
 5. The degree of utilization of the European Union funds directed to the fruit and vegetables processing sector in the years 2002 – 2013. Part I,, Review of Comparative Law, nr 4/2015,
 6. Report from the conference "Comparative study of three waves of Polish emigration: after World War II, the period of solidarity and after accession to the European Union", Review of Comperative Law 4/2015,
 7. Limitations of Freedoms of the Internal Market in View of the Protection of Constitutional Values of Member States, Ordines, http://www.ordines.it/limitations-of-freedoms-of-the-internal-market-in-view-of-the-protection-of-constitutional-values-of-member-states-di-edyta-krzysztofik/.
 8. The Evolution of the Nature of Residence Rights of EU Citizens, Alba Iulia 2016.

 9. Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1191 na swobodę przepływu obywateli UE, Metryka 2/2017, s.109 - 119,
 10. The Position of the Principle of Respect for Constitutional Identity in EU Law, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 6/2017, s. 155 - 170,
 11. The Principle of Respect for the Member States' National Identity with Regards to the Rights and Obligations of Migrant Citizens of the European Union, Collection of Papers, Faculty of Law, Nis, N 79/YEAR LVII/2018, s. 157 - 171,
 12. The applicability of The Charter of Fundamental Rights in Poland, Law and Politics, Facta Universitatis, University of Nis, vol 17, No 2/2018,
 13. The impact of the proposal of The Front-of-pack (ENL) labelling system on consumer rights, Annales Universitatis Apulensis nr. 21/2018.

 

 Rozdziały w monografiach

 1. Wsparcie pokoju w prawie międzynarodowym, wspólnotowym oraz w wybranych konstytucjach państw europejskich, [w:] Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 2009,
 2. Pozycja urzędnika w administracji Unii Europejskiej, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, Lublin – Warszawa 2010,
 3. Unijny wymiar sprawiedliwości, [W:] W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski, P. Wiśniewski, Unia Europejska 2009/2010. Aksjologia. prawo, gospodarka i ochrona środowiska, Lublin 2010,
 4. Zatrudnienie i awans zawodowy w instytucjach Unii Europejskiej, [w:] M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz, Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, Warszawa-Siedlce 2011,
 5. Ochrona integralności rodziny w postanowieniach normujących swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej, [w:] P. Czarnek, M. Dobrowolski, Rodzina jako podmiot prawa, Zamość 2012,
 6. Poszanowanie wartości narodowych przesłanką uzasadniającą ograniczenie swobód rynku wewnętrznego, [w:] C. Mik, Unia Europejska: zjednoczeniu w różnorodności, Warszawa 2012,
 7. Ochrona praw pracownika w prawodawstwie Unii Europejskiej, [w:] red. W. Dłubacz, Godność-Praca-Globalizacja, Stalowa Wola 2014,
 8. Pytanie prejudycjalne a praktyka sądów polskich w latach 2004 – 2013, [w:] A. Kuś, A. Szachoń-Pszenna, Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy, Lublin 2014,
 9. Charakter praw pobytowych obywateli państw trzecich będących członkami rodzin obywatela Unii Europejskiej w orzecznictwie, [w:] T. Sieniow red., Migracje powrotowe: Nauka i Praktyka, Lublin 2015 r.
 10. The nature of residence rights of third-country nationals who are family members of Union citizens in the case-law of ECJ, T. Sieniow ed., Return Migration: Theory and Practice, Lublin 2015r.
 11. Rola i znaczenie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr w kształtowaniu administracji Unii Europejskiej, [w:] P. Bieś-Srokosz, K. Mucha, Podmioty prawa we współczesnej administracji publicznej, Częstochowa 2016 r.
 12. Trybunał Sprawiedliwości jako gwarant ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej, [w:] J. Parchomiuk, K. Kułak-Krzysiak (red.), Służyć dobru wspólnemu, , Lublin 2016.
 13. Gwarancja porządku i bezpieczeństwa publicznego jako przesłanka ograniczająca swobodę przemieszczania się obywateli UE, [w:] E. Krzysztofik, R.M.Pal (red.) , Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, Lublin 2016,
 14. V. Serzhanova, E. Krzysztofik, , Zasada państwa prawa w polskim systemie prawnym oraz konsekwencje jej naruszenia w prawie Unii Europejskiej, [w:] R. Balicki, M. Jabłoński, Dookoła Wojtek... Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, Wrocław 2018, s. 175 - 186,
 15. Moralność publiczna jako przesłanka uzasadniająca ograniczenie swobód rynku wewnętrznego, [w:] E. Szczot, J. Jaśkiewicz, W. Lebediuk, Partnerstwo wschodnie, etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, t I, Gorzów Wielkopolski 2018,
 16. V. Serzhanova, E. Krzysztofik, Trybunał Sprawiedliwości jako Trybunał Konstytucyjny UE, [w:] Potentia non est nisi da bonum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, red. Maciej Serowaniec, Agnieszka Bień-Kacała, Aleksandra Kustra-Rogatka, Toruń 2018.

Opinie prawne:

 1. Opinia prawna odnośnie do wyroku Sądy z dnia 30 maja 2013 r. w sprawach połączonych T – 454/10  Associazione Nazionale degli Industriali della Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) przeciwko Komisji  i  T-482/11 Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)  przeciwko Komisji.
 2. Opinia  prawna dotycząca priorytetu III  działania II Projektu Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 3. Opinia prawna dotycząca priorytetu III  działania III Projektu Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Raport - Wykorzystanie funduszy unijnych w obszarze przetwórstwa        w latach 2000 - 2013.
 5. Raport - Wsparcie projektów z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw        w latach 2009 - 2015.
 6. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw - broszura informacyjna, ARR 2016r.
 7. Rekomendacje odnośnie do poprawności zakresu przekazywanych informacji umieszczanych na opakowaniu soków - 2017 r.
 8. Rekomendacje odnośnie do propozycji wprowadzenia systemu znakowania żywności typu Front-of-Pack (ENL)/Recommendations on the Proposal to Introduce the Front-of-Pack (ENL) Food Labeling Scheme - 2018 r.

Organizacja i udział w konferencjach krajowych:

 1. XII 2003 r. – wygłoszenie komunikatu na otwartym seminarium naukowym „Konstytucyjność a praworządność w Unii Europejskiej” w KUL nt. „Obywatelstwo Unii Europejskiej”,
 2. 17 VI 2004r. – wygłoszenie referatu nt. „Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska w świetle orzecznictwa ETS” na konferencji „Polska w Unii Europejskiej - nowy wymiar współpracy międzynarodowej w ochronie środowiska”, Radom 2004,
 3. 10 III 2006r. – udział w zamkniętym seminarium naukowym inaugurującym współpracę między uniwersytetami państwa UE p.t. „Nowe formy integracji w sferze polityki i legislacji”, przygotowanie, do materiałów stanowiących wynik badań podjętych w ramach seminarium, wygłoszenie komunikatu nt. „Odrzucenie wojny i wsparcie pokoju we współczesnym konstytucjonaliżmie oraz tłumaczenia referatu prof. Luc J. Wintgens, Legisprudence as a New Theory of Legislation, wygłoszonego podczas w/w seminarium celem opublikowania w zbiorze obejmującym wyniki badań podjętych w ramach projektu.
 4. 10 -11 XII 2008 r. - wygłoszenie referatu nt. "Wsparcie pokoju w prawie międzynarodowym, wspólnotowym i konstytucjach wybranych państw europejskich", I Ogólnopolskie Kolokwium Praw Człowieka, Toruń 2008.
 5. 15 V 2009 r. – przygotowanie referatu nt. „Wspólnotowy wymiar sprawiedliwości”, na konferencję  „Quo Vadis Unio Europejska? Nadzieje i niepokoje z Traktatem Lizbońskim w tle”, Tomaszów Lubelski,
 6. 14 - 15 XII 2010 r. - wygłoszenie referatu nt."Poszanowanie wartości narodowych przesłanką uzasadniającą ograniczenie swobód rynku wewnętrznego", na konferencji "Unia Europejska - zjednoczeni w różnorodności",
 7. 30 III 2011 –szkolenie nt. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej”,  XIX Tydzień Prawników, KUL
 8. 6 IV 2011 – referat nt. Pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości”, Lexalia 2011, KUL
 9. 19 V 2011 - referat nt. "Czynne i bierne prawo wyborcze do władz lokalnych wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej", Wybory samorządowe w Polsce - historia, specyfika, problemy, Kielce
 10. 8 VI 2011 - szkolenie nt. „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej” - Koło Naukowe Europeistyki, Lublin
 11. 16-17 kwietnia 2012, - referat nt. Sądowa ochrona praw jednostek w przypadku naruszenia prawa Unii Europejskiej, konferencja "Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej", Kielnarowa
 12. 8 - 9 październik 2012, - referat nt. Relacje między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a trybunałami konstytucyjnymi państw członkowskich, konferencja Granice swobody orzekania w prawie międzynarodowym i europejskim, Łódź.
 13. 21-23 kwietnia 2013 – referaty nt. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, konferencja Warszawa
 14. 28 październik 2013 - szkolenia dla ELSA nt. "Kierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej", KUL.
 15. 02 grudnia 2013 - referat nt. „Ochrona praw pracownika w prawodawstwie Unii Europejskiej”, konferencja „Stalowa Wola – ofiara czy beneficjent globalizacji?”, Stalowa Wola,
 16. 05 grudnia 2013 – wykład wprowadzający nt. „Prawo polskie a prawo europejskiej”, konferencja Europejski styl - praworządność, praca, godność, oraz udział w dyskusji panelowej dotyczącej praw podstawowych w kontekście relacji pracodawca-pracownik, Lublin 2013,
 17. Współorganizator konferencji „O prawdzie w życiu publicznym. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko - w 30 rocznicę zbrodni, 21.11.2014 r., KUL,
 18. Prawa Polaka w UE, w ramach Lexaliów, WPPKiA KUL 24 III 2015, Lublin.
 19. Odpowiedzialność państw członkowskich za niewykonywanie zobowiązań traktatowych na przykładzie Polski, "Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. Wartości-sankcje-procedury", 16 czerwca 2015 r., Kielce Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
 20. Problemy ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej w Polsce, Festiwal Nauki 23 września 2015 r., KUL,
 21. Wpływ EPSO na kształtowanie się administracji unijnej, Konferencja międzynarodowa - Tendencje we współczesnej administracji publicznej -podmioty, zadania publiczne oraz prawne formy ich realizacji, 13 – 14 października 2015 r., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 22. Członek komitetu organizacyjnego oraz przewodniczenie sesji II konferencji 27 X 2015 r. Studium porównawcze trzy fale migracji Polaków: po II wojnie światowej, w okresie posolidarnościowej, po przystąpieniu Polski do UE, KUL,
 23. Redefinicja przesłanki porządku i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich w kontekście praw pobytowych uchodźców, Konferencja ogólnopolska nt.  „Przyszłość polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 11 marca 2016 r.
 24. Przewodniczenie konferencji "Planowanie Kariery w Instytucjach Unii Europejskiej", 28 kwietnia 2016 r., KUL,
 25. Status obywatela migrującego w zmieniającej się UE, II Kongres Europeistów, Szczecin 26 - 28 września 2017 r,
 26. Rozporządzenie UE 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej, II Ogólnopolska konferencja Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej, 10 listopada 2017 r., KUL,
 27. Konstytucyjne podstawy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, IV Ogólnopolski Kongres Politologii, 18 - 20 września 2018 r., UMCS.

Organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych:

 1. 12 V 2009 r. – organizacja konferencji międzynarodowej „60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec, doświadczenia i perspektywy”, KUL i wygłoszenie referatu nt. Pokój w Ustawie Zasadniczej Niemiec,
 2. Członek komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej - Kulturowy wymiar integracji europejskiej, 9 - 10 XI 2015 r. KUL.
 3. Member Stares’ liability for damages for breaking of the European Union Law, conference “The influence of the European Union Law of human rights into national law”, 26 Czerwca 2015 r. Pavlo Jozef Safarik University , Faculty of Law, Kosice,
 4. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej "Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich" 8 kwietnia 2016 r. , KUL oraz przewodniczenie panelowi dyskusyjnemu Problem migracji ludności muzułmańskiej w Europie.
 5. Moralność publiczna jako przesłanka ograniczająca swobody rynku wewnętrznego,  II Konferencja Międzynarodowa z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Akademia Ostrogska, Ukraina, 10 września 2016 r.
 6. The evolution of the Nature of the Residence Rights of EU citizens, konferencja międzynarodowa Law and its challenges - in socio-economic and administrative field, Alba Iulia, Rumunia, 6 - 9. 10.2016 r.,
 7. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej - "Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w świetle zmieniającej się sytuacji polityka -gospodarczej Europy" , KUL, Lublin 1 - 2 grudnia 2016 r;
 8. Prawa pobytowe obywateli państw nieuznanych w UE, konferencja międzynarodowa Problem państw nieuznawanych we współczesnym świecie, Uniwersytet Rzeszowski, 15 września 2017 r;

 9. The Principle of respect of the member states' national identity regarding the rights and obligations of migrant UE citizens, konferencja międzynarodowa, “Law in the context of addressing the challenges of the contemporary world", Faculty of Law University of Nis, Serbia, 13 - 14 kwietnia 2018 r;
 10. Citizenship of the European Union and the exercise of personal freedoms of the internal market, konferencja międzynarodowa, “Law and its challenges – in socio-economic and administrative field”, University "1 Decembrie 1918" of  Alba Iulia, Rumunia, 3 - 5 maja 2018 r.
 11. Wygłoszenie referatu nt. Ewolucja unijnego wymiaru sprawiedliwości oraz członek Komitetu Organizacyjnego konferencji międzynarodowej  Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich,  20 - 23 września 2018 r., Lublin - Lwów,

 12. Wygłoszenie referatu nt. Wpływ zasady poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich na wykonywanie prawa unijnego w krajowym porządku prawnym, interdyscyplinarna konferencja międzynarodowa Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej...,  25 - 27 kwietnia 2019 r., Wilno.

 

Udział w spotkaniach branżowych w charakterze eksperta:

 

"Środki unijne dla przetwórców owoców i warzyw w perspektywie PROW 2014 - 2020", wygłoszenie referatu oraz udział w dyskusji – ogólnopolskie spotkanie Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw Cedzyna 2013,

„Wsparcie sektora przetwórstwa owocowo – warzywnego w ramach funduszy unijnych” wygłoszenie referatu oraz udział w dyskusji – ogólnopolskie spotkanie Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw Cedzyna 2014,

„Wsparcie finansowe Unii Europejskiej w obszarze rynku przetwórstwa owoców warzyw latach 2002 – 2015” – wygłoszenie referatu oraz udział w dyskusji – ogólnopolskie spotkanie Krajowej Unii Producentów Soków, Warszawa 2015.

"Wsparcie finansowe przedsiębiorstw w ramach programów i funduszy unijnych" - wygłoszenie referatu oraz udział w dyskusji - ogólnopolskie spotkanie Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw, Jachranka 2015 r.

"Formy wsparcia branży owocowo-warzywnej w latach 2014-2020" - wygłoszenie referatu oraz udział w dyskusji - ogólnopolskie spotkanie Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw, Jachranka 18 listopada 2016 r.

 

 

Projekty:

"Migracje powrotowe: nauka i praktyka", finansowanym a grantu z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Okres realizacji: 1.1.2013-31.12.2014 r – członek grupy ekspertów.

"Freedom of movemnt of persons in EU", 7.07.2016 r., KUL, wykłady w ramach Summer school - "protection of rights of migrants" finansowane z funduszu Azylu, Migracji i Integracji,

"Freedom of movemnt of persons in EU", 6.07.2017 r., KUL, wykłady w ramach Summer school - "protection of rights of migrants" finansowane z funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

 

Stypendia międzynarodowe:

13 – 19 V 2014 r.“Polish problems with the applicability of European Union Law" - Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, ERASMUS,

14 - 18 XII 2015 r. - "Preliminary ruling in the practice of polish courts in the period between 2004 and 2015", the University Abat Oliba CEU, Barcelona, ERASMUS,

22 - 26 V 2017 - "Personal freedoms in in relation to the changing political and economic situation in Europe", UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918, Alba Iulia, Rumunia,

12 - 16 III 2018 - "Importance of the principle of the Protection of Constitutional Values of Member States in EU Law", Masaryk University, Czechy,

1 V - 3 VIII 2018 - staż naukowy, UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918, Alba Iulia, Rumunia.

 

Funkcje administracyjne:

 

20092015 r. - Sekretarz naukowy Instytutu Europeistyki KUL,

od 2009 – członek Rady Instytutu Europeistyki,

od 2012 – członek Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,

2013 – 2016 – Kurator Koła Naukowego Europeistów,

20142015  koordynator European Studies KUL,

od 2014 – członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji, Wydziałowej Komisji do spraw jakości kształcenia,

od 2014 – członek komitetu redakcyjnego Roczników Nauk Prawnych,

od 2015 – sekretarz oraz członek zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich,

od 2015 - członek komitetu redakcyjnego Prawa i Polityki.

Od 2015 r. - Członek Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną,

Od 2015 r. - Członek grupy badawczej MIGRA-TEAM,

Od 2014 – opiekun studentów z Ukrainy w ramach programu ERASMUS Ukraina,

Od 2015 r. - opiekun studenta w ramach funduszu wyszehradzkiego,

od 2016 r. - członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Unii Europejskiej,

od 2016 - członek komitetu redakcyjnego Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników w Berlinie).

2017 - koordynator Instytutu Europeistyki ds. programu ERSMUS,

od 2017 - członek uniwersyteckiej komisji ds. polityki informacyjnej.

od 2018 - członek komitetu redakcyjnego Facta Universitatis (Uniwersytet w Niszu -Serbia

 

Nagrody:

 

2009- Nagroda Rektora KUL – IV stopnia,

2011 – Medal Brązowy za długoletnią służbę,

2012 - Nagroda Rektora KUL – I stopnia,

2014 – Nagroda Rektora KUL – I stopnia,

2016 - Nagroda Rektora KUL - IV stopnia,

2017 - Nagroda Rektora KUL - III stopnia.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2019 10:28