2018

Prace magisterskie
 • Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu
 • Postępowanie dowodowe w sprawach małżeńskich w procesie cywilnym
 • Dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu grupowym
 • Notarialne poświadczenie dziedziczenia
 • Sądowe dochodzenie roszczeń wynikających z błędów medycznych
 • Nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika sądowego
 • Kontrola opinii biegłego w postępowaniu cywilnym

2017

Prace magisterskie
 • Postępowanie procesowe w sprawach o separację
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze jako sposób dochodzenia roszczeń
 • Sądowe środki ochrony prawnej w systemie kontroli zamówień publicznych
 • Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym
 • Egzekucja sądowa z nieruchomości w świetle informatyzacji postępowania cywilnego
 • Powództwo ekscydencyjne jako środek obrony osoby trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym
 • Ugoda jako sposób rozwiązywania sporów cywilnych
 • Status prawny osoby, której dotyczy postępowanie o ubezwłasnowolnienie
 • Egzekucja z ruchomości w postępowaniu cywilnym
 • Egzekucja ze statków morskich