Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1-rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu oraz integrowanie jej z innymi sprawnościami tj. mówienia, pisania i znajomości gramatyki
C2-poszerzanie i aktywizacja zasobu leksykalnego oraz utrwalanie stosowania poprawnych konstrukcji językowych z wykorzystaniem środków audiowizualnych w j. niemieckim
C3- rozwój kompetencji stawiania hipotez, argumentowania i dyskusji w fazie przed i po obejrzeniu filmu
Wymagania wstępne:
W1-kompetencje językowe na poziomie średniozaawansowanym, umożliwiające udział w zajęciach prowadzonych w j. niemieckim
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student rozpoznaje i określa relacje zachodzące między słowem, obrazem i dźwiękiem w przekazie audiowizualnym.
2. Student potrafi definiować i dyskutować nad problemami dotyczącymi transferu kulturowego.
3. Student rozpoznaje trudności powstające przy przekładzie audiowizualnym, dotyczące np. przekazywania komizmu słownego, tłumaczenia wulgaryzmów, kolokwializmów, slangu lub gwary.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student rozumie globalnie i selektywnie treści przekazywane podczas ćwiczeń audiowizualnych.
2. Student dysponuje umiejętnością streszczania obejrzanych filmów i omawiania poruszanych w nich problemów.
3. Student potrafi analizować dubbing i voice-over pod kątem problemów językowych i tłumaczeniowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi przyjmować różne role, będąc członkiem grupy.
2. Student potrafi realizować wytyczone cele.
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia komunikatywne, ćwiczenia audiowizualne w laboratorium językowym, prezentacje DVD, uzupełniane komentarzem językowym i ćwiczeniami komunikacyjnymi.
Treści programowe:
Wybitne ekranizacje literatury młodzieżowej, filmy fabularne i dokumentalne dotyczące życia społecznego i kulturalnego w krajach niemieckojęzycznych, programy telewizyjne i słuchowiska radiowe dotyczące tematyki życia codziennego i problemów młodego pokolenia.
Rola elementów pozajęzykowych (obrazu i dźwięku) w przekazach audiowizualnych, typy związków między tekstem a obrazem. Techniki tłumaczenia audiowizualnego, operacje językowe na tekście oryginału i ich dopuszczalność; analiza przykładów konkretnych rozwiązań z wybranych filmów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
W-student nie rozpoznaje podstawowych cech przekazu audiowizualnego.
U-student nie rozumie treści przekazywanych podczas ćwiczeń audiowizualnych.
K- Student nie bierze udziału w zajęciach i nie potrafi współpracować w grupie.
Ocena dostateczna:
W-Student rozpoznaje podstawowe cechy przekazu audiowizualnego.
U-Student rozumie przynajmniej najważniejsze treści przekazywane podczas ćwiczeń audiowizualnych.
K-Student przynajmniej biernie uczestniczy w zajęciach i przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz podejmuje próby pracy w grupie.
Ocena dobra:
W-Student rozpoznaje większość cech przekazu audiowizualnego.
U-Student rozumie większość treści przekazywanych podczas ćwiczeń audiowizualnych.
K-Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, regularnie przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz efektywnie potrafi współpracować w grupie.
Ocena bardzo dobra:
W-Student rozpoznaje niemal wszystkie cechy przekazu audiowizualnego.
U-Student rozumie niemal wszystkie treści przekazywane podczas ćwiczeń audiowizualnych.
K-Student zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, regularnie przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz przyjmuje różne role, będąc członkiem grupy.

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Gesche, J.: Bild-Sprache. Die audio-visuelle Rhetorik des Films. Bielefeld 2008.
Hopfinger, M.: Doświadczenia audiowizualne. Warszawa 2003.
Jüngst, H.: Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Narr 2010.
Knirsch, M.: Hören & Sprechen. Hueber 2010.
Tomaszkiewicz, T.: Przekład audiowizualny. Warszawa 2010.
Volk, S.: Film lesen. Ein Modell zum Vergleich von Literaturverfilmungen mit ihren Vorlagen. Marburg 2010.

Praktyczna nauka języka niemieckiego: media/ćwiczenia audiowizualne - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1- rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz integrowanie jej z innymi sprawnościami tj. mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem i znajomości gramatyki
C2-poszerzanie i aktywizacja zasobu leksykalnego oraz utrwalanie stosowania poprawnych konstrukcji językowych z wykorzystaniem środków audiowizualnych w j. niemieckim
C3-rozwijanie kompetencji stawiania hipotez, argumentowania i dyskusji w fazie przed i po obejrzeniu filmu
Wymagania wstępne:
W1-kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym, umożliwiające udział w zajęciach prowadzonych w języku niemieckim
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student rozpoznaje i określa relacje zachodzące między słowem, obrazem i dźwiękiem w przekazie audiowizualnym.
2. Student potrafi definiować i dyskutować nad problemami dotyczącymi transferu kulturowego.
3. Student rozpoznaje trudności powstające przy przekładzie audiowizualnym, dotyczące np. przekazywania komizmu słownego, tłumaczenia wulgaryzmów, kolokwializmów, slangu czy gwary.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student rozumie globalnie i selektywnie treści przekazywane podczas ćwiczeń.
2. Student dysponuje umiejętnością streszczania obejrzanych filmów i omawiania poruszanych w nich problemów.
3. Student potrafi analizować dubbing i voice-over pod kątem problemów językowych i tłumaczeniowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student potrafi przyjmować różne role, będąc członkiem grupy.
2. Student potrafi realizować wytyczone cele.
Metody dydaktyczne:
ćwiczenia komunikatywne, ćwiczenia audiowizualne w laboratorium językowym, prezentacje DVD, uzupełniane komentarzem językowym i ćwiczeniami komunikacyjnymi
Treści programowe:
wybitne ekranizacje literatury niemieckojęzycznej, filmy fabularne i dokumentalne dotyczące życia społecznego i kulturalnego w krajach niemieckojęzycznych
rola elementów pozajęzykowych (obrazu i dźwięku) w przekazach audiowizualnych, typy związków między tekstem a obrazem
operacje językowe na tekście oryginału - analiza przykładów konkretnych rozwiązań z wybranych filmów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
ocena niedostateczna:
W-student nie rozpoznaje podstawowych cech przekazu audiowizualnego
U-student nie rozumie treści przekazywanych podczas ćwiczeń
K-student nie bierze udziału w zajęciach i nie potrafi współpracować w grupie
ocena dostateczna:
W-student rozpoznaje podstawowe cechy przekazu audiowizualnego
U-student rozumie najważniejsze treści przekazywane podczas ćwiczeń
K-student przynajmniej biernie uczestniczy w zajęciach, przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz podejmuje próby pracy w grupie
ocena dobra:
W-student rozpoznaje większość cech przekazu audiowizualnego
U-student rozumie większość treści przekazywanych podczas ćwiczeń
K-student aktywnie uczestniczy w zajęciach, regularnie przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz potrafi efektywnie współpracować w grupie
ocena bardzo dobra:
W-student rozpoznaje niemal wszystkie cechy przekazu audiowizualnego
U-student rozumie niemal wszystkie treści przekazywane podczas ćwiczeń
K-student zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, regularnie przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz przyjmuje różne role, będąc członkiem grupy
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Gesche, J.: Bild-Sprache. Die audio-visuelle Rhetorik des Films. Bielefeld 2008.
Hopfinger, M.; Doświadczenia audiowizualne. Warszawa 2003.
Jüngst, H.: Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Narr 2010.
Knirsch, M.: Hören & Sprechen. Hueber 2010.
Tomaszkiewicz, T.: Przekład audiowizualny. Warszawa 2010.
Volk, S.: Film lesen. Ein Modell zum Vergleich von Literaturverfilmungen mit ihren Vorlagen. Marburg 2010.

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim IV - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu:
Ćwiczenia z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego, opierające się na interpretacji tekstów literackich przy uwzględnieniu tła historyczno-kulturowego, teorii gatunków literackich oraz twórczości omawianego autora. Celem jest rozwijanie kompetencji językowych przy równoczesnym poszerzaniu podstawowej wiedzy z zakresu historii lit. niemieckojęzycznej na przykładzie wybranych tekstów literackich, formułowanie wypowiedzi z użyciem słownictwa z dziedziny literatury i kultury, formułowanie własnych opinii, rozwijanie umiejętności argumentowania i formułowania własnego stanowiska w dyskusji.
Wymagania wstępne:
kompetencje językowe na poziomie średniozaawansowanym / dla studentów III roku studiów 1 stopnia filologii germańskiej
Student powinien dysponować umiejętnością rozumienia tekstu, wyciągania wniosków oraz myślenia przez analogie, oczekiwana jest umiejętność zadawania pytań oraz myślenia twórczego oraz elementarne wykazanie się inicjatywą i chęcią pracy w grupie.
Efekty kształcenia:
WIEDZA K_W12 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa niemieckojęzycznego
K_W13 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa niemieckojęzycznego

UMIEJĘTNOŚCI K_U11 potrafi rozpoznać rodzaje wytworów kultury właściwych dla zakresu filologii germańskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe, utwory publicystyczno-literackie, a także teksty naukowe, językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) K_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem własnej kompetencji językowej a ich postrzeganiem przez świat zewnętrzny
K_K08 potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności filologiczne do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym
K_K09 ma świadomość znaczenia języka niemieckiego, literatury i kultury niemieckojęzycznej w kulturze europejskiej i światowej
Metody dydaktyczne:
Praca z tekstem literackim z wykorzystaniem różnorodnych technik ćwiczeniowych. Dyskusja, praca indywidualna, grupowa, projektowa. Przeprowadzanie pisemnej i ustnej analizy tekstów literackich podczas zajęć, samodzielne dydaktyzowanie krótkich form literackich w formie projektów interaktywnych, metody dialogowe i konwersacje.
Treści programowe:
Rozwój kompetencji językowych w zakresie rozumienia tekstu czytanego - adekwatnych do kształcenia językowego na tym poziomie studiów, połączone z umiejętnością analizy tekstów literackich z uwzględnieniem ich specyfiki, stylu, słownictwa; kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie kolokwiów śródsemestralnych. Przeprowadzanie analizy i interpretacji tekstów literackich, samodzielne formułowanie wypowiedzi na określony temat w formie ustnej i pisemnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
literatura podstawowa: wg podanej na początku semestru listy lektur
literatura uzupełniająca: wszelkie prace omawiające rozwój literatury niemieckojęzycznej (przegląd całościowy, charakterystyka poszczególnych epok), słowniki literaturoznawcze