Ks. Dariusz Lipiec – kapłan diecezji siedleckiej. Urodzony w 20 VI 1966 r. w Rykach. W 1986 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 r. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach w Stoczku Łukowskim i Ducha Świętego w Siedlcach. W latach 1995 – 1999 odbył studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu teologii pastoralnej uwieńczone rozprawą doktorską Świeccy jako podmiot apostolstwa w nauczaniu Jana Pawła II. Studium pastoralne, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Od 1999 r. pracował jako wykładowca teologii pastoralnej i prefekt alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach; w tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Teologicznym w Siedlcach, prowadząc wykłady z teologii pastoralnej, metodyki pracy naukowej i seminarium magisterskie. W latach 1992 – 2003 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza niewidomych. W 2007 r. podjął pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt w Katedrze Teologii Charytatywnej. Prowadził także wykłady z zakresu teologii pastoralnej w Instytucie Teologicznym im. W. Kadłubka w Sandomierzu oraz Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, międzynarodowych i krajowych. Pod jego kierunkiem powstały 3 rozprawy doktorskie i 39 prac magisterskich. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Od 1 III 2012 r. był kierownikiem Katedry Organizacji Duszpasterstwa w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. W badaniach naukowych skupia się wokół problematyki organizacji duszpasterstwa, duszpasterstwa nadzwyczajnego, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością, i apostolstwa laikatu.

 

 

Bibliografia

 

I. Monografie

 

Ks. Dariusz Lipiec. Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.

Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Lublin 2020.

Ks. Kazimierz Święs, ks. Dariusz Lipiec (red.). Polskie drogi nowej ewangelizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.

Ks. Dariusz Lipiec (red.). Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.

Ks. Jacek Goleń, ks. Dariusz Lipiec (red.). Duszpasterstwo rodzin w parafii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.

 

II. Artykuły i rozdziały w monografiach wieloautorskich

 

Duszpasterstwo harcerzy. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin 1998 s. 227-242.

Katolicy świeccy podmiotem apostolstwa w dziedzinie kultury w świetle nauczania Jana Pawła II. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 18:2000 s. 239-270.

Rodzina jako podmiot apostolstwa. „Sprawy Rodziny” 16:2000 nr 52 s. 50-80.

Katolicy świeccy podmiotem apostolstwa kultury. „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 28:2000 nr 3 s. 131-156.

Katolicy świeccy podmiotem apostolstwa w dziedzinie kultury w świetle nauczania Jana Pawła II. „Studia Diecezji Radomskiej” 3:2000 s. 205-228.

Rola księdza asystenta w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. „Studia Diecezji Radomskiej” 4:2001 s. 115-122.

Miejsce i rola dziecka w rodzinie według Listu Tra pochi giorno Jana Pawła II. „Sprawy Rodziny” 17:2001 nr 55-56 s. 57-65.

Duszpasterstwo niewidomych w diecezji. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 19:2001 s. 377-390.

Współpraca prezbitera z rodziną w wypełnianiu jej posłannictwa jako Kościoła domowego według adhortacji apostolskiej Familiaris consortio. „Sprawy Rodziny” 18:2002 nr 59-60 s. 55-68.

Problemy we współpracy duchowieństwa i laikatu. RT 50:2003 z. 6 s. 231-246.

Trudności we współpracy duchowieństwa i laikatu. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 20:2002 s. 207-224.

Formacja apostolska ludzi świeckich na tle duchowości laikatu. „Studia Diecezji Radomskiej” 5:2003 s. 251-259.

Zarys zadań referatu duszpasterskiego kurii diecezjalnej. „Studia Diecezji Radomskiej” 5:2003 s. 260-265.

Zasady i treść apostolskiej formacji laikatu. „Studia Diecezji Radomskiej” 5:2003 s. 266-274.

Katecheza dzieci słabo widzących. W: Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2003 s. 245-262.

Zasady współpracy duchowieństwa i laikatu w Kościele. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 21:2003 s. 135-154.

Apostolat rodziny chrześcijańskiej w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999). „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 22:2004 s. 113-133.

Apostolstwo katolików świeckich w życiu gospodarczo-społecznym w świetle nauczania Jana Pawła II. „Episteme” 25:2004 s. 185-204.

Podmiot i teren formacji katolików świeckich do apostolstwa. "Studia Diecezji Radomskiej" 6:2004 s. 301-312.

Formacja pastoralna prezbitera. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 23:2005 s. 151-164.

Uwarunkowania przystępowania młodzieży niewidomej do sakramentu bierzmowania. W: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2005 s. 295-314.

Wychowanie dziecka z dysfunkcją wzroku w wieku 7 – 13 lat. W: Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Część I: Wychowanie ogólne. Red. J. Stala. Tarnów 2006 s. 227-258.

Rozumienie nowej ewangelizacji w programach duszpasterskich Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 24:2006 s. 155-173.

Pierwsza Komunia Święta dziecka z uszkodzonym wzrokiem. W: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Red. J. Stala. Kielce: Jedność 2007 s. 265-286.

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych. Geneza i rozwój. AK 98:2007 z. 2 s. 336-352.

Funkcja pasterska prezbitera w świetle adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis . RT 54:2007 z. 6 s. 191-200.

Uwarunkowania katechezy dzieci niewidomych i słabowidzących. W: W drodze do zrozumienia i wiary. Katecheza osób szczególnej troski. Kraków: WAM 2007 s. 147-166.

Uwarunkowania i kierunki współpracy katechety z rodzicami dziecka z uszkodzonym wzrokiem. W: W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Red. J. Stala, E. Osewska. Tarnów: Biblos 2007 s. 335-348.

Katecheza dzieci niewidomych i słabowidzących. W: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny. Propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008 s. 117-124.

Uwarunkowania szkolne i rodzinne katechezy dzieci niewidomych i słabowidzących. W: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny. Propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008 s. 230-242.

Ks. Dariusz Lipiec, s. Anna Sławatyniec. Biskup Ignacy Świrski jako pasterz diecezji siedleckiej. W: Biskup Ignacy Świrski 1885-1968. Osoba i dzieło. Red. B. Błoński. Siedlce: Unitas 2008 s. 93-115.

Księdza Tadeusza Fedorowicza koncepcja duszpasterstwa niewidomych. W: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Red. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski. Kraków: PAT 2008 s. 353-365.

Pastoralna posługa dziekana. „Rocznik Teologii Katolickiej” 8:2008 s. 248-259.

Apostolstwo świeckich w parafii. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1:2009 s. 45-56.

Duszpasterstwo niepełnosprawnych w parafii. „Perspectiva” 8:2009 nr 2 s. 107-124.

Duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2:2010 s. 77-89.

Kościół wobec zasady normalizacji sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych. W: Przestrzenie pracy socjalnej. Red. J. Stala. Tarnów: Biblos 2010 s. 107-116.

Teologiczne podstawy ewangelizacji. W: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. W. Przygoda, E. Robek. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2011 s. 17-38.

Duszpasterstwo rodzin osób niepełnosprawnych. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 3:2011 s. 364-378.

Świadectwo życia chrześcijańskiego osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W: świadectwo w służbie ewangelizacji. Red. W. Przygoda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 211-228.

Duszpasterstwo niepełnosprawnych w diecezji. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4:2012 s. 65-79.

Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej. AK 159:2012 z. 3 s. 546-556.

Duszpasterstwo parafialne wobec umierających. W: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej. Tarnów-Lublin: Polihymnia 2012 s. 219-232.

Odwiedziny duszpasterskie rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin-Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 418-432.

Rodzina szkołą apostolatu. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin-Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 734-739.

The apostolate of the disabled. AK 160:2013 z. 3 s. 522-532.

Eklezjologiczne podstawy przekazu wiary chrześcijańskiej. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 179-194.

Niewidomi we wspólnocie Kościoła. RTK 5:2013 s. 49-64.

Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w badania nad duszpasterstwem. W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 85-100.

Ks. Dariusz Lipiec, Ks. Grzegorz Pyźlak. The diocesan pastoral care of the family In the light of the opinions of the diocesan family priests and the diocesan family counsellors. AK 161:2013 z. 3 s. 490-502.

Die Teilnahme behinderten Menschen am Werk der Neuevangelisierung. In: Pastoraltheologie vor alten und neuen Herausforderungen. [Pastoraltheologische Hefte 6:2013]. Red. M. Polak, T. Kowalczyk, P. Slouk. Gniezno-Wien 2013 s. 52-64.

Przywództwo w parafii. W: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Rycmanowi w 75. rocznicę urodzin. Red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec. Kielce: Jedność 2014 s. 403-414.

Nurt teologicznopastoralny badań naukowych ks. prof. R. Raka. „Ateneum Kapłańskie” 162:2014 z. 3 s. 456-467.

A Parson in the Era of Transformations. “Diacovensia” 22:2014 nr 2 s. 201-218.

Władza w parafii w świetle teorii organizacji. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 6. 85-98.

Duszpasterstwo parafialne a marketing. „Studia Pastoralne” 10:2014 nr 10 s. 251-266.

Teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży. WSP 2(23):2014 s. 9 - 32.

Apostolskie zaangażowanie laikatu w Kościele w Polsce. W: Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Red. M. Fiałkowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s. 139-160.

Duszpasterstwo parafialne wobec współczesnych wyzwań. „Ateneum Kapłańskie” 162:2015 z. 2 s. 238-251.

Parish Pastoral Care and Families of the Disabled. W: The contemporary Family: Local and european Pespectives. Red. E. Osewska, J. Stala. Kraków: The Pontifical University of John Paul II Press s. 111-124.

Duszpasterstwo misyjne w nauczaniu papieża Franciszka. W: Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. Red. D. Lipiec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s. 9-24.

Katholische Pfarrei in Polen als Missionsgemeinde – Chancen und Herausforderungen. „Pastoraltheologische Hefte“ 8:2015 s. 72-79.

Formacja chrześcijańska niepełnosprawnych w rodzinie. „Studia Pastoralne” 11:2015 s. 153-164.

Marketing relacji a duszpasterstwo. „Teologia Praktyczna” 16:2015 s.7-20.

Lojalność względem Kościoła w świetle marketingu partnerskiego. „Rocznik Teologii Katolickiej” 14/1:2015 s. 213-225.

Parafialna rada duszpasterska jako zespół kierowany. „Ateneum Kapłańskie” 166:2016 z. 2 s. 344-354.

Die Seelsorge als Mittel, die Präsenz der Kirche in der Gesselschaft zu festigen. „Pastoraltheologische Hefte” 9:2016 s. 83-91.

Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych. W: Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych w kontekście wyzwań Nowej Ewangelizacji. Red. P. Matuszak. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2016 s. 9-23.

Wizyta duszpasterska zwana kolędą szansą aktywizacji religijnej rodzin w parafii. W: Duszpasterstwo rodzin w parafii. Red. J. Goleń, D. Lipiec. Lublin 2016 s. 119-134.

Zadania apostolskie dyplomatów. RT 63:2016 z. 6 s. 171-184.

Proboszcz jako przywódca transformacyjny. „Teologia Praktyczna” 17:2016 s. 47-59.

Organizacja duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej w Osnabrück w Niemczech. „Teologiczne Studia Siedleckie” 13:2016 s. 145-158.

The implications of the teaching of Pope Francis for youth ministry during World Youth Day in Krakow. „Rocznik Teologii Katolickiej” t. XV/2, 2016 s. 137-147.

Parafia miejscem wychowania do pokoju. „Verbum Vitae” 2016 nr 30 s. 295-313.

Duszpasterstwo parafialne wobec osób starszych. W: Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej. Red. G. Polok, I. Celary. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2017 s. 105-116.

Podstawy teologiczne działalności charytatywnej. „Warszawskie Studia Pastoralne” 12:2017 nr 3(36) s. 65-83.

Entwicklungen in der Seelsorge in Polen unter dem Gesichtpunkt von Instrumenten des Sozialmarketing. W: Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration. Gniezno-Wien [Pastoraltheologische Hefte 10(2017)] s. 131-140.

The Parish Pastoral Care and the Immigrants. „Roczniki Teologiczne” 63:2017 z 6 s. 67-80.

Duszpasterskie towarzyszenie młodym małżonkom. W: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin. Red. J. Goleń. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 s. 321-330.

Wprowadzenie pastoralne do statutów synodalnych. W: II Synod Diecezji Siedleckiej. Siedlce: Unitas 2018 s. 9-59.

Podstawy teologiczne duszpasterstwa młodzieży. Nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. W: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian. Red. P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski. Warszawa: Wydawnictwo i Księgarnia GOTÓW 2018 s. 19-48.

Pastoraler Dienst an Migranten In der Pfarrgemeinde. W; … Und ich habt mich (nicht) aufgenommen. Die Flüchtenden und die Kirchen. Gniezno-Wien 2018 [Pastoraltheologische Hefte 11(2018)] s.103-110.

Pastoral visits to famielies. W: Catholic family ministry. The scientific reflection and the practical ministra of the Church. Ed. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 s. 307-317.

The family: the school of apostolate. W: Catholic family ministry. The scientific reflection and the practical ministra of the Church. Ed. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 s. 609-614.

Ubóstwo i ubodzy w nauczaniu papieża Franciszka. „Warszawskie Studia Pastoralne” 13:2018 nr 3 s. 7-24.

Kontrola operacyjna w parafii. „Roczniki Teologiczne” 65:2018 s. 111-121.

Formacja stała prezbiterów w świetle Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 r. „Ateneum Kapłańskie” 171:2018 z. 3 s. 432-442.

Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła. „Polonia Sacra” 23:2018 nr 4 s. 135-149.

Cechy duszpasterzy jako przywódców. „Teologia Praktyczna” 19:2018 s. 39-50.

The Normative Dimension of the Pastoral Formation of Seminarians. „Rocznik Teologii Katolickiej” 17(2018) nr 1 s. 148-169.

Formacja stała prezbiterów a doskonalenie zasobów ludzkich. W: Dei enim sumus adiutores. Opuscula Adamo Przybecki septuagenario dedicata. Poznań: UAM w Poznaniu Wydział Teologiczny 2019 s. 323-334.

People with disabilities as a gift and a challenge for the chuch, ”Theological Studies” 75(2019) nr 4, s. 1-6.

 Bariery w komunikacji i poprawa jej skuteczności we wspólnocie parafialnej. „Roczniki Teologiczne” 66(2019) z. 6, s. 147-159.

Katolicy świeccy w życiu polityczno-społecznym w świetle nauczania św. Jana Pawła II. „Społeczeństwo. Studia badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej nauki Kościoła” 2019 nr 4 s. 54-65.

Pastoral Care as the Church’s Response to the Phenomenon of Secularization, „Diacovensia” 28(2020), nr 1 s. 95-106.

The Holy Spirit and the Ongoing Formation of Presbyters, „Verbum Vitae” 37(2020) nr 1, s. 271-279.

 

 

 

III. Hasła encyklopedyczne

 

Harcerzy duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński i in. Lublin 2006 s. 277-278.

Niewidomych duszpasterstwo. W: EK t. 13 kol. 1244-1245.

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020 11:06