Zadania apostolskie dyplomatów
[Apostolic tasks of diplomats]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kościół w zmieniającym sie społeczeństwie
Miejsce: Lublin