Inspiracje adhortacji apostolskiej Querida Amazonia dla duszpasterstwa w Polsce
[Inspiration from the apostolic exhortation Querida Amazonia for the pastoral ministry in Poland]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2020
Tom: 67
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 35-68
Streszczenie: Adhortacja apostolska Querida Amazonia jest pokłosiem zgromadzenia synodu biskupów na temat „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”. Wskazania papieża Franciszka w niej zawarte mają w dużej części charakter uniwersalny i można odnieść je do innych Kościołów lokalnych. Mogą one mieć zastosowanie także dla duszpasterstwa w Polsce. W artykule zostały ukazane możliwości zastosowania niektórych zaleceń papieskich w realiach Kościoła w Polsce. Pierwsza część artykułu traktuje o konieczności ewangelizacji. Przedstawione przez Franciszka argumenty przemawiające za kontynuacją i rozwojem przekazu Dobrej Nowiny w Amazonii są aktualne również w Polsce. Konieczne jest także – o czym jest mowa w drugiej części – stosowanie inkulturacji w różnych jej aspektach. Jakkolwiek inkulturacja w ewangelizacji ludów dorzecza Amazonki i społeczeństwa polskiego ma inny kształt, to jest dla efektywności działalności pastoralnej jest ona niezbędna. Trzecia część artykułu została poświęcona problemom związanym z budowaniem żywych wspólnot chrześcijańskich. Procesowi temu, w Amazonii i w Polsce, towarzyszą podobne problemy, dlatego ich rozwiązania proponowane przez Franciszka dla Kościoła w Ameryce Południowej mogą – po zaakomodowaniu – okazać się skuteczne w dusz pasterstwie polskim.
Słowa kluczowe: adhortacja Querida Amazonia, Franciszek, duszpasterstwo, duszpasterstwo w Polsce, Kościół w Polsce, problemy duszpasterskie
DOI: 10.18290/rt.20676-4Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Inspiracje adhortacji apostolskiej Querida Amazonia dla duszpasterstwa w Polsce",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2020",
number = "6",
pages = "35-68"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2020). Inspiracje adhortacji apostolskiej Querida Amazonia dla duszpasterstwa w Polsce. Roczniki Teologiczne, 6, 35-68.