Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium teologicznopastoralne
[Pastoral formation of young priests in dioceses in Poland. Theological-pastoral study]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Streszczenie: Formacja pastoralna, obok formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej, jest elementem formacji kapłańskiej. Odbywa się ona na etapie przygotowania do kapłaństwa, podczas studiów seminaryjnych, i jest kontynuowana po ich ukończeniu, w ramach formacji stałej. Formacja pastoralna prezbiterów, podobnie jak cała formacja permanentna, trwa przez całe życie duchownych. Nauczanie Kościoła zwraca uwagę szczególnie na formację pastoralną młodych prezbiterów, do ukończenia dziesiątego roku kapłaństwa. Jest ona intensywna i ma charakter zorganizowany. Z dokumentów Kościoła wynika, że cała formacja kapłańska ma z natury charakter pastoralny. Zmierza ona do wypracowania postawy Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Na etapie formacji stałej, formacja pastoralna zmierza do coraz ściślejszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem Głową i Pasterzem Kościoła przez coraz wierniejsze słuchanie Jego słowa i naśladowanie Go. Poszczególne aspekty formacji stałej prezbiterów mają wymiar pastoralny i w formacji pastoralnej znajdują swoje ostateczne uzasadnienie. Wymiar pastoralny formacji ludzkiej wyraża się w tym, że ma ona za cel pogłębienie cech osobowości koniecznych do prowadzenia działalności pastoralnej. Formacja duchowa zmierza z kolei pogłębienia osobistych więzi z Bogiem i osobistej świętości, aby duszpasterstwo było działalnością autentyczną i wypływało z pobudek nadprzyrodzonych. Kształcenie intelektualne prezbiterów jest konieczne, by ich zaangażowanie bardziej odpowiadało wymogom współczesności i było bardziej efektywne. Formacji pastoralnej nie można więc rozumieć jedynie jako pogłębianie umiejętności duszpasterskich, ale szerzej, jako proces coraz głębszego utożsamiania się z Chrystusem i pogłębiania postaw kapłańskich. Podmiotem formacji pastoralnej prezbiterów są przede wszystkim oni sami. Ich zadaniem jest troska o własny rozwój oraz coraz lepsze wypełnienie powołania i posłannictwa kapłańskiego. Młodzi duchowni mają podejmować różnorakie inicjatywy zmierzające do realizacji tego zadania oraz włączać się w przygotowane dla nich zorganizowane formy doskonalenia kapłańskiego. Te zorganizowane formy odbywają się z inicjatywy i pod kierunkiem biskupa diecezjalnego. Powołuje on zespół osób odpowiedzialnych za przygotowanie programu formacyjnego oraz jego realizację. Jego skład może się różnić w poszczególnych diecezjach. Często jest wikariusz biskupi do spraw formacji stałej lub dyrektor formacji stałej, a także diecezjalny ojciec duchowny i inni duchowni, wyznaczeni przez biskupa. Dokumenty Kościoła wskazują, że biskup może powołać dwa zespoły odpowiedzialnych za formację duchownych, z których jeden jest odpowiedzialny za przygotowanie programu, a drugi za jego realizację. Zaangażowani w formację pastoralną młodych prezbiterów są również referenci i wykładowcy, specjaliści w dziedzinach, w których duchowni powinni pogłębiać wiedzę. Zgodnie z nauczaniem Kościoła, są nimi osoby duchowne, konsekrowane i świeckie, będące nauczycielami akademickimi. Podmiotem formacji pastoralnej jest także całe prezbiterium diecezjalne, które tworzy atmosferę wspólnoty, sprzyjająca rozwojowi życia i posługi kapłańskiej. Celem formacji pastoralnej młodych prezbiterów jest pogłębienie miłości pasterskiej Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, która przez sakrament święceń stała się ich udziałem. Cel ten wyraża się coraz ściślejszym naśladowaniem boskiego Nauczyciela, poprzez pogłębianie postawy posłuszeństwa, celibatu i praktykowanie kapłańskiego ubóstwa, by jak najpełniej upodobnić się do Niego i móc coraz ofiarniej pełnić posługę duszpasterską. Oznacza to pogłębianie odpowiedzialności za zbawienie wierzących i losy Kościoła. W ramach formacji pastoralnej młodzi prezbiterzy pogłębiają wiedzę w zakresie nauk teologicznych i pozateologicznych, a także umiejętności głoszenia słowa Bożego, sprawowania kultu i realizacji miłości chrześcijańskiej w dziedzinie budowania i przewodzenia wspólnotom chrześcijańskim, organizowania i kierowania działalnością cha
Słowa kluczowe: formacja pastoralna, formacja kapłańska, formacja stała, formatio permenens, doskonalenie zasobów ludzkich, polityka personalna w duszpasterstwie, polityka personalnaCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium teologicznopastoralne",
year = "2020",
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2020). Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Lublin: