Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Psychologii , Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania.

 

Spis publikacji z ostatnich 5 lat:

Książki

 1. Rożnowski, B. Markowski, K., Łobocki, J., Konefał, K. (2006). Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w opiniach pracodawców, pracowników i młodzieży, Lublin: Europejski Dom Spotkań,
 2. Rożnowski, B. Markowski, K., Łobocki, J., Konefał, K. (2007). Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy, Lublin: Instytut Rynku Pracy.
 3. Otrębski W. Rożnowski B. (2008). Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Lublin: Instytut Rynku Pracy.
 4. Rożnowski B. (2009). Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy: Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 5. Rożnowski B., Markowski K., Bryk D., Konefał K. (2010). Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń. Lublin: Europejski Dom Spotkań.

 Redakcje książek

 1. Rożnowski, B., Biela, A., Bańka, A. (red.)(2006). Praca i organizacja w procesie zmian, Poznań: SPA.
 2. Rożnowski B. (red)(2007). Zarządzanie projektami społecznymi. Lublin: Instytut Rynku Pracy.
 3. Bryk, D., Rożnowski, B., Zięba, M. (red)(2008). Migracja zarobkowa do Włoch. Lublin: KUL

 Rozdziały w książkach

 1. Rożnowski, B. (2006). Spostrzeganie zmiany środowiska pracy w organizacji: od szczegółu do ogółu. W: B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka (red.) Praca i organizacja w procesie zmian (s.64-76), Poznań: SPA.
 2. Rożnowski B. (2007). Sytuacja psychologiczna młodzieży wchodzącej na rynek pracy w perspektywie doradztwa zawodowego, W: A. Biela (red) Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży (s.75-88). Warszawa: Kancelaria Senatu RP.
 3. Rożnowski B., Bryk D. (2008). The stress of Labour migration and its consequences for the system of migrants values W: M. Zięba (red.) Migration – a challenge to the 21-st century (s. 158-182). Lublin: KUL.
 4. Rożnowski B. Bryk D. (2008). Psychologiczna sytuacja migrantów zarobkowych na różnych etapach migracji W: D. Bryk, B. Rożnowski, M. Zięba (red). Migracja zarobkowa do Włoch (s. 47-60). Lublin: KUL.
 5. Kawczyńska Z., Terzieva G., Rożnowski B., Zięba M.St. (2008) Model polityki społecznej kierowanej do migrantów zarobkowych i ich rodzin, W: D. Bryk, B. Rożnowski, M. Zięba (red). Migracja zarobkowa do Włoch (s. 149-160). Lublin: KUL.
 6. Rożnowski B., Bryk D., Myk K. (2008). Stress management strategies of migrant workers away from home. W: K. Markowski (red.) Migration – the value addend? (s.56-68) Lublin: KUL. (Rożnowski B., Bryk D., Myk K. (2008). Strategie radzenia sobie ze stresem migrantów zarobkowych podczas wyjazdu. W: K. Markowski (red.) Migracja – wartość dodana (s.82-93) Lublin: KUL.)
 7. Rożnowski B. (2007). Zarządzanie konfliktem w przygotowaniu i realizacji projektu, W: B. Rożnowski (red) Zarządzanie projektami społecznymi (s.89-102). Lublin: Instytut Rynku Pracy.
 8. Moriano, J.A., Gómez, A., Laguna, M.,  Rożnowski, B. (2008). Validación de un cuestionario para medir la intención emprendedora. Una aplicación en España y Polonia. W: J. F. Morales, C. Huici, A. Gómez, E. Gaviria (red.), Metodo, teoria e investigación en psicologia social, (s.101-121). Pearson Prentice Hall: Madrid, Mexico.

 Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Łaguna M., Moriano J.A., Rożnowski B., Gómez A. (2008). Przedsiębiorczość studentów polskich i hiszpańskich w świetle teorii planowanego zachowania, Studia Psychologiczne. 47 (2), 27-39.
 2. Rożnowski B. (2009). Potencjał społeczny polskich przedsiębiorstw: motywacja pracowników. Organizacja i Kierowanie, 2 (136), 99-115.
 3. Rożnowski B. (2010). Struktura kluczowych pojęć rynku pracy u młodzieży wchodzącej na ten rynek. Czasopismo Psychologiczne, XVI,1, str.
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2010 12:07