Bernadeta Lelonek-Kuleta

2021

Prace magisterskie
  • Nasilenie syndromu agresji u nisko i wysoko zasobowych sprawców przemocy w środowisku pracy
  • Nasilenie mechanizmów obronnych u niskozasobowych osób doświadczających przemocy w miejscu pracy
  • Doświadczanie wsparcia społecznego u niskozasobowych osób doświadczających przemocy w środowisku pracy