Bernadeta Lelonek-Kuleta

 

Adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2004 roku uzyskałam stopień magistra psychologii na podstawie pracy Rozwój osobowy młodzieży niedostosowanej społecznie w Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego pisanej pod kierunkiem dr Iwony Niewiadomskiej. W 2009 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie pracy opartej na badaniach empirycznych Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Kazimierza Popielskiego. W roku 2011 zostałam zatrudniona w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej WT KUL, początkowo w Katedrze Psychoprofilaktyki Rodziny, a od marca 2012 – w Katedrze Zdrowia Publicznego.

                 Doświadczenia zawodowe zdobywane w szeroko pojętej pracy z ludźmi (praca dydaktyczna, doradztwo personalne i zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, terapia uzależnień), pozwoliły mi dookreślić własną ścieżkę rozwoju zawodowego. Naukowo i zawodowo interesuję się problematyką patologii społecznych oraz metod zapobiegania im. Od 2005 roku specjalizuję się w zakresie patologicznego hazardu, zdobywając m.in. doświadczenia w ośrodkach leczenia uzależnień we Francji (szkolenie i staże w Paryżu i Marsylii). Popularyzuję metody terapii poznawczo-behawioralnej patologicznego grania, których mogłam uczyć się uczestnicząc m.in. w szkoleniu profesora Roberta Ladouceura z Kanady. Przekazuję swoją wiedzę terapeutom uzależnień prowadząc szkolenia, prezentując referaty podczas konferencji oraz opracowując publikacje w pismach naukowych i specjalistycznych dla terapeutów uzależnień.

W ramach moich zainteresowań podejmowałam współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi i publicznymi, w tym m.in.:

Obszary zainteresowań: specyfika uzależnień czynnościowych, leczenie uzależnień i współuzależnienia, zdrowie jednostek i społeczeństw, komunikacja międzyludzka, wykluczenie społeczne, aktywizacja i reintegracja społeczna.

Prowadzone zajęcia z zakresu: poradnictwo psychologiczne, psychologia ogólna, metodologia badań, mediacje i negocjacje, terapia uzależnień czynnościowych, psychologia małżeństwa i rodziny, diagnoza inteligencji, diagnoza osobowości.

Pełnione funkcje: członek Zespołu Ekspertów KUL z zakresu uzależnień czynnościowych, Redaktor tematyczny Roczników Nauk o Rodzinie (od 2013), Sekretarz Roczników Nauk o Rodzinie (2012-2013), członek komitetu redakcyjnego serii "Gra o życie" (od 2013) oraz serii "Homo homini" (2011-2013), Koordynator zadania Programu Profilaktycznego realizowanego w KUL w zakresie kontaktów z opiekunami lat na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (2004-2005).

Bardzo lubię Francję i język francuski, odkrywanie nowych miejsc i ludzi, podróże z mężem i synami, rower i morze.

Przynależność do organizacji:

· International Society for the Study of Behavioral Addictions ISSBA

· Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej PTTM

· Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne

· Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami

Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego:

·   2009 – Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii - studia doktorskie w Instytucie Psychologii KUL (2004-2008). Rozprawa doktorska na temat: Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych. Badania empiryczne mężczyzn uzależnionych od gry na automatach losowych. Promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski, recenzenci: ks. prof. dr hab. Cz. Cekiera, prof. dr hab. K. Pospiszyl.

 ·  2004 – Magister psychologii - studia magisterskie na kierunku psychologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1999-2004. Praca magisterska na temat: Rozwój osobowy młodzieży niedostosowanej społecznie w Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (praca empiryczna – badania jakościowe w oparciu o autorską metodę opracowaną na podstawie TDP). Promotor: Dr hab. Iwona Niewiadomska, recenzent: ks. prof. dr hab. J. Uchnast.

·   2016 - Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1668 wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

·   2017 - Certyfikat Terapeuty Motywującego (nr 83)

·  2014-2016 - Studium Dialogu Motywującego edycja VIII (Zastosowanie dialogu motywującego w terapii pacjentów z nałogami behawioralnymi). Kraków: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Akademia Motywacji. 

·  2015 - Szkolenie: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I stopień. Pabianice: Laboratorium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

·  2010 – 2011 – Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

·  2010 - Szkolenie trenerskie Metodyka prowadzenia zajęć. Certyfikat umiejętności zawodowych „Wykładowca na kursach (trener/edukator)”, Nr 235910.

·  2009 – Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii patologicznego hazardu Premiere approche du jeu excessif et du jeu pathologique, 28-30.09.2009, Szpital Marmottan, Paryż.

·  2004 - Szkolenie Mediator sądowy. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych "Mediator", Nr 2410204. Organizator: Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie.

Realizowane projekty badawcze:

· Zaburzenia uprawiania hazardu i problemowe korzystanie z Internetu wśród piłkarzy - wykonawca. Projekt badawczy realizowany przez AWF Katowice współfinansowany przez Ministra Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym, 01.02.2018-31.12.2018.

·  Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – pogłębione badanie jakościowe - kierownik projektu. Projekt badawczy realizowany przez KUL współfinansowany przez Ministra Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym, 01.01.2018-31.12.2018.

· Badanie wpływu treningu pamięci roboczej na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie osób uzależnionych od hazardu - wykonawca. Projekt badawczy realizowany przez Uniwersytet Jagielloński współfinansowany przez Ministra Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym, 03.01.2017-30.06.2019.

·    Hazard w życiu seniorów – kierownik. Projekt badawczy realizowany przez KUL współfinansowany przez Ministra Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym, 01.01.2016-31.08.2017. Nr umowy 1/HM/2016. Dostępny RAPORT

·    Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska – kierownik. Projekt badawczy realizowany przez KUL współfinansowany przez Ministra Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym, 01.01.2016-30.06.2017. Nr umowy 2/HM/2016. Dostępny RAPORT

·    Udział w grach Totalizatora Sportowego a zagrożenie uzależnieniem od hazardu. Kierownik prac eksperckich wykonywanych dla Gfk Polonia w projekcie badawczym realizowanym na zlecenie Fundacji Lotto Milion Marzeń, 01.01.–31.05.2016.  

·    TECH USE DISORDERS (2015-2016). Międzykulturowe badania podłużne we współpracy z Psychological Sciences Research Institute (IPSY) Université Catholique Louvain (kierownik badań polskich) (Program: FP7–PEOPLE–2013-IEF; ID: 627999, a Marie Curie project, kierownik: Dr. Olatz Lopez-Fernandez, nadzór merytoryczny: Dr. Joël Billieux).

·      Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem - wykonawca (2012-2014, Badania zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Natanaleum, finansowane przez Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii).

·         Uwarunkowania zdrowienia rodziny, w której występuje problem patologicznego hazardu. Analiza dostępnych w Polsce form pomocy specjalistycznej i nieformalnej - kierownik badań (2012, Badania współfinansowane z Dotacji dla młodych naukowców Wydział Teologii KUL).

·         Badanie mające na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego / patologicznego w Polsce – koordynator badań (2011, Badania zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Natanaleum, finansowane przez Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii).

·       Diagnoza trudności z przyswajaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych wśród uczniów liceów ogólnokształcących z Lublina oraz opracowanie narzędzia badawczego (2009, Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Lublin w ramach projektu "Uczeń do potęgi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, Priorytet III, Działanie 3.5).

·         Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych: badania 131 mężczyzn grających na automatach losowych – główny wykonawca projektu. Metody: Inwentarz Osobowości NEO-FFI  P. Costy i R. McCrae, Test Przymiotnikowy ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna, Kwestionariusz do Badania Błędów Poznawczych (tłumaczenie własne na podst. Rodin Foundation & Université Libre de Bruxelle), Skala uzależnienia od grania hazardowego (na podstawie DSM-IV), Arkusz danych osobowych.

Staże i wyjazdy naukowe:

·   04-08 IV 2016 – wizyta studyjna na Université de Bourgogne w Dijon w celu celu zebrania materiałów i opracowania narzędzia badawczego, w ramach projektu badawczego « Hazard w życiu seniorów » (wpółfinansowanego przez Ministra Zdrowia z FRPH, nr umowy 1/HM/2016).

·  13-19 III 2016 - wyjazd do Haute école de travail social w celu opracowania programu szkolenia na temat wsparcia osób zadłużonych dla studentów Pracy socjalnej KUL, w ramach projektu szkoleniowego «Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem dla rodziny z patologicznym hazardem» (wpółfinansowanego przez Ministra Zdrowia z FRPH, nr umowy 105/H/M/2015).

·        27-30 I 2015 – Wizyta szkoleniowa w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Katolickiego w Lyon, Francja.

·        28 I 2015 – wykład gościnny dla studentów Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Katolickiego w Lyon, na temat : "Rodzina w Polsce i jej transformacje.

·         18-22 XI 2013 - wizyta studyjna „L’éducation à la santé: un enjeu collectif pour la réussite et le vivre-ensemble”, realizowana w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, Lyon, Francja.

  ·         VII - IX 2013 Staż naukowo – dydaktyczny w Szpitalu Klinicznym Ste Marguerite w Marsylii (Oddział Leczenia Uzależnień, badania dotyczące uzależnień czynnościowych).

·         IX 2009 – Staż naukowo – badawczy w Szpitalu Marmottan dla osób uzależnionych w Paryżu. Analiza metod terapeutycznych stosowanych wobec osób uzależnionych od grania hazardowego oraz kwerenda biblioteczna zbiorów Szpitala Marmottan. Uczestniczenie w szkoleniu dla specjalistów nt. Diagnozy i leczenia uzależnienia od hazardu – 28-30.09.2009, Szpital Marmottan, Paryż).

·         X-XI 2009 – Staż naukowo – badawczy w Szpitalu Klinicznym Ste Marguerite w Marsylii w ramach stypendium Ambasady Francji. Analiza metod terapeutycznych stosowanych wobec osób uzależnionych od grania hazardowego oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach terapii, a także samodzielne prowadzenie wywiadów klinicznych z pacjentami.

 Nagrody i wyróżnienia:

 · 2013 – stypendium na staż naukowo-dydaktyczny w szpitalu Ste Marguerite w Marsylii w ramach projektu: „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL, PO KL Priorytet IV, Działanie 4.1.  

 · 2010 – Laureat konkursu na wybitne osiągnięcie nauki polskiej (w obszarze nauk humanistycznych i społecznych) w ramach projektu Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja osiągnięć nauki polskiej (POKL Priorytet IV, WSEI Lublin i Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”).

· 2009 – Stypendium Ambasady Francji na odbycie stażu naukowo – badawczego we Francji – Paryż (Hôpital Marmottan) i Marsylia (Centre Hospitalier Universitaire Ste Marguerite).

Konferencje i publikacje

 

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2019 19:07