Idealizacja czy mityzacja? Obraz Łesi Ukrainki w dramacie Siarhieja Hrachouskiego "Rozstanie o świcie"
[Idealization or mythization? Image of Lesya Ukrainka in the poem "Ростань на світанні" by Serhei Hrachouski]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Twórczość Łesi Ukrainki z perspektywy XXI wieku – reinterpretacje. W 145 rocznicę urodzin poetki
Miejsce: Lublin