Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow