Między historią i legendą. Obraz Barbary Radziwiłłówny w dramacie Siarhieja Kawaloua Pan Twardowski
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики
Miejsce: Grodno