Dramaturgia polska na Ukrainie i na Białorusi. Z problemów recepcji literackiej i teatralnej
[Polish dramaturgy in Ukraine and Belarus. From the problems of literary and theater reception]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: MNiSW