Etyczne aspekty profesjonalnej działalności doradcy zawodowego
[Ethical aspects of career counsellor’s professional activity ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Doradztwo zawodowe w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy
Miejsce: Częstochowa
Nazwa jednostki: Zakład Doradztwa Zawodowego Wydział Pedagogiczny Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie