Praca nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonalnych
[Teacher’s professional activity as an area of creation of interpersonal relationships]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy
Miejsce: Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy