Edukacja przez całe życie jako czynnik rozwoju osobowości zawodowej nauczyciela
[Lifelong education as a factor determining the development of a teacher's professional personality ]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Szkoła twórcza w odtwórczym świecie
Redaktorzy: Jan Krukowski, Anna Włoch
Strony od-do: 261-280
Streszczenie: Podział życia ludzkiego na okres nauki i okres działalności zawodowej staje się w dzisiejszych czasach nieaktualny. Wiąże się to z przemianami ludzkiej pracy i z faktem, że nikt nie może być pewny, że kwalifikacje zawodowe uzyskane w czasie nauki szkolnej wystarczą mu na cały okres życia zawodowego. Zmiany zachodzące na rynku pracy, rozwój nowych technologii powodują konieczność ciągłego dokształcania, podwyższania swoich kwalifikacji. Zjawiska te nie ominęły zawodu nauczyciela. W ostatnich latach nauczyciele znaleźli się w systemie awansu zawodowego od stanowiska nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego, gdzie wyższy stopień awansu wiąże się z wyższymi poborami. Nauczyciele, którzy chcą awansować muszą spełnić określone odpowiednimi aktami prawnymi wymagania związane z pracą dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Działania, które podejmuje nauczyciel powinny być odpowiednio udokumentowane, np. przez gromadzenie różnego rodzaju zaświadczeń. Zdobycie kolejnych stopni awansu zawodowego jest formalnym poświadczeniem rozwoju zawodowego nauczyciela. Wobec tego można postawić pytanie, czy po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczyciel rozwija się zawodowo, czy już nie? Czy w czasach, kiedy nie było systemu awansu nauczyciele nie rozwijali się? Decydującym zagadnieniem jest określenie istoty rozwoju zawodowego, a szczególnie osobowości zawodowej. Rozwój zawodowy jest procesem wykorzystywanym do rozwijania zawodowych zainteresowań i zdolności, co w efekcie ma prowadzić do poszerzania kompetencji zawodowych. Kluczowym pojęciem dla opisu rozwoju zawodowego człowieka jest osobowość zawodowa, która formuje się w toku kształcenia i doświadczenia zawodowego. Osobowość zawodowa ma bezpośredni wpływ na jakość i sposób wykonywania przez nauczycieli powierzonych im zadań. Decyduje też o właściwym funkcjonowaniu w grupie, budowaniu odpowiednich relacji z uczniami, pracownikami szkoły czy rodzicami. Rozwój osobowości zawodowej związany jest z nieustannym poszerzaniem wiadomości i umiejętności, co jest szczególnie ważne wobec odpowiedzialności nauczyciela za rozwój wychowanków. Jedynie taki nauczyciel, który ma aktywną postawę intelektualną i społeczną, potrafi adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości ma szansę przygotować uczniów do radzenia sobie z tempem przemian. Czynnikiem kształtującym niezbędne kompetencje nauczyciela jest edukacja przez całe życie.
Słowa kluczowe: edukacja przez całe życie, edukacja permanentna, rozwój nauczycieli, osobowość zawodowa nauczycielaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Edukacja przez całe życie jako czynnik rozwoju osobowości zawodowej nauczyciela",
journal = "",
year = "2013",
pages = "261-280"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2013). Edukacja przez całe życie jako czynnik rozwoju osobowości zawodowej nauczyciela. , 261-280.