Budowanie relacji jako odpowiedź na kryzys zaufania w szkole
[Building relationships as a response to a crisis of trust in schools]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kryzys jako źródło problemów społecznych Formy pomocy, wsparcia, poradnictwa, pracy socjalnej
Miejsce: Poznań