Personalistyczny wymiar pracy ludzkiej, jako wyznacznik resocjalizacji kobiet, na przykładzie własnych badań
[Personalistic dimension of human work as a determinant of women's social rehabilitation, based on my own research]

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Pedagogiczne (ISSN: 2080-850X)