Artur Banach

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • The Study on the Cultivable Microbiome of the Aquatic Fern Azolla Filiculoides L. as New Source of Beneficial Microorganisms
  [Badanie hodowalnego mikrobiomu paproci wodnej Azolla filiculoides L. jako nowego źródła użytecznych mikroorganizmów]

  [w:] Applied Sciences-Basel
 • Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community
  [Zmiany substratu ujawniają nowe interakcje w metanogenicznej społeczności mikrobiologicznej pochodzącej z osadów]

  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
 • Actinobacteria structure in autogenic, hydrogenic and lithogenic cultivated and non-cultivated soils: a culture-independent approach
  [Struktura Actinobacterii w uprawianych i nieuprawianych glebach autogenicznych, hydrogenicznych i litogenicznych: podejście niezależne od hodowalności]

  [w:] Agronomy (Basel)

 • 2018

 • Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals
  [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]

  [w:] International Agrophysics
 • Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation
  [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]

  [w:] International Agrophysics
 • Survey on the removal of ciprofloxacin from aqueous solutions by nano-sono-catalytic process
  [Badania nad usuwaniem cyprofloksacyny z roztworów wodnych na drodze procesu nano-sono-katalitycznego]

  [w:] Desalination and Water Treatment
 • Methane Oxidation by Endophytic Bacteria Inhabiting Sphagnum sp. and Some Vascular Plants
  [Utlenianie metanu przez bakterie endofityczne zasiedlające Sphagnum sp. i niektóre rośliny naczyniowe]

  [w:] WETLANDS
 • Application of response surface methodology in the degradation of Reactive Blue 19 using H2O2/MgO nanoparticles advanced oxidation process
  [Zastosowanie metodologii powierzchni responsywnej do degradacji barwnika RB19 z wykorzystaniem zaawansowanego procesu utleniania przy udziale nanocząsteczek MgO i H2O2]

  [w:] International Journal of Industrial Chemistry
 • Adsorption of Reactive Blue19 from Aqueous Environment on Magnesium oxide Nanoparticles: Kinetic, Isotherm and Thermodynamic Studies
  [Adsorpcja barwnika RB19 z środowisk wodnych na nanocząsteczkach MgO: kinetyka, izotermy i studium termodynamiczne]

  [w:] The Pharmaceutical and chemical journal
 • Methanogenic potential of lignites in Poland
  [Potencjał metanogeniczny polskich lignitów]

  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY
 • Indicators of arable soils fatigue – Bacterial families and genera: A metagenomic approach
  [Wskaźniki zmęczenia gleb uprawnych - bakteryjne rodziny i rodzaje: podejście metagenomiczne]

  [w:] ECOLOGICAL INDICATORS

 • 2017

 • Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by culture independent approach
  [Bacteroidetes jako wrażliwy biologiczny wskaźnik rolniczego użytkowania gleb wyznaczony techniką niezależną od metod hodowalnych]

  [w:] APPLIED SOIL ECOLOGY
 • Study survey of cupric oxide nanoparticles in removal efficiency of ciprofloxacin antibiotic from aqueous solution: adsorption isotherm study
  [Badania efektywności usuwania antybiotyku cyprofloksacyny z roztworu wodnego przez nanocząsteczki tlenku miedziowego: studium izoterm adsorpcji]

  [w:] Desalination and Water Treatment
 • Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the „Wieliczka” salt mine
  [Aktywność metanotroficzna skał otaczających badeńskie pokłady soli w kopalni soli Wieliczka]

  [w:] Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences

 • 2016

 • Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation processes
  [Analiza metagenomiczna mikroorganizmów potencjalnie wiążacych azot w glebach uprawnych o zróżnicowanym procesie powstawania]

  [w:] MICROBIAL ECOLOGY
 • The impact of agricultural soil usage on activity and abundance of ammonifying bacteria in selected soils from Poland
  [Wpływ rolniczego użytkowania gleb na aktywność i liczebność bakterii amonifikacyjnych w wybranych glebach Polski]

  [w:] Springer Plus
 • Quantified characterization of soil biological activity under crop cultivation
  [Charakterystyka ilościowa aktywności biologicznej gleb w różnej uprawie rolniczej]

  [w:] Journal of advances in biology


 • 2015
  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2014  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN
  2013

  2012

  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  Udział w konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji  2011


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  2010  2009
  2008  2004


  Stypendium finansowane przez uczelnię


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym