ks. Andrzej Kiciński - Kierownik katedry Katechetyki szczegółowej.

Urodził się w 1965 r. w Łukowie. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Stopień naukowy magistra teologii w 1992 r. na KUL na podstawie pracy Problematyka ludzi młodych w nauczaniu Jana Pawła II wygłoszonym w czasie trzech pielgrzymek do Polski (1979-1983-1987). Promotor ks. prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ.

W latach 1992-1998 studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie: 1995 r. stopień naukowy licencjata teologii na podstawie rozprawy: Tra parrocchia e scuola, L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1961-1994; 8 październik 1998 r. stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Linguaggio ed esperienza nell’insegnamento della religione secondo Hubertus Halbfas. Promotor ks. prof. Ubaldo Gianetto SDB. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał 13 maja 2008 r. na Wydziale Teologii KUL na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II. Od 1 października 2008 kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej. Od 2009 r. kierownik specjalizacji Katechetyka KUL w ITPiK. 1 października 2010 mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL.

W latach 1995-2000 pracownik Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1998-2001 praca naukowo-dydaktyczna w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Od 1998 r. praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Od 1999 r. praca naukowo-dydaktyczna w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. W latach 1999-2001 pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora nauczania religii. Od 2001 r. praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2012-1016 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. W latach 2012-2016 dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki. W latach 2016-2020 Prorektor ds. Studentów KUL.

Od 2002 r. rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (obecnie III kadencja) oraz przy tej samej komisji był członkiem zespołu dla nowelizacji Podstawy programowej katechezy oraz Programu nauczania religii. W następnych latach bierze czynny udział w pracach następujących organizacjach naukowych: Équipe Européenne de Catéchése; Associazione Scientifica per il Dialogo Interculturale ed Interreligioso, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Towarzystwo naukowe Franciszka Salezego.

Promotor 21 prac doktorskich, 122 prac magisterskich i recenzent 1 dorobku naukowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 10 dorobków na stopień doktora habilitowanego, 24 prac doktorskich i 112 prac magisterskich.

Powoływany jako ekspert do prac w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji i do Podkomisji ds. katechezy Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE).

W obrębie zainteresowań naukowych są: edukacja religijna, pedagogika i katechetyka specjalna, nauczanie religii katolickiej w szkole, katecheza dorosłych, formacja katechetów, katechizmy katolickie, język katechetyczny, Światowe Dni Młodzieży.

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2023 11:06