2023/2023

 

sem. zimowy zaliczenia na ostatnich zajęciach

w przypadkach losowych - po uzgodnieniu - ostatni dzień sesji 13.02.2023r. godz. 10.00 w katedrze C-1033

----------------------------

 

Formacja katechetów 2021/2022

Ks. Pązik Tomasz
1. A. Kiciński. Formacja katechety na wzór Samuela. O tożsamości i formacji katechety (https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/ak_katecheta_formacja.html)

Ks. Józefczyk Marcin
1. Formacja katechetów w zakresie via pulchritudinis (KKK i Kompendium KKK) Kiciński A. Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego. Kraków: scriptum 2020

Ks. Zając Mateusz
1. A. Kiciński. Katecheta. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński. Lublin: TN KUL Jana Pawła II 2006 s. 336-339.


2. Aspekt historyczny - wspólnota: Formacja katechetów we wspólnocie Kościoła
3. Franciszek. Katecheza do katechetów – 27.09.2013 r.
4. Natura i cel formacji katechetów
5. Kryteria formacji katechetów
6. Wymiary formacji katechetów
7. Podległość służbowa nauczania religii katolickiej w szkole i katechezy według PRAEDICATE EVANGELIUM
8. Zadania formatora przyszłych formatorów wg. „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” (Ogólne i wybrane szczegółowe cele oraz treści wykładów z katechetyki)

***

 

Pedagogika specjalna Teologia B r. V tezy 2021/2022

 1. Stare i nowe orientacje programowo-badawcze pedagogiki specjalnej wynikające z jej społecznego zaangażowania
 2. Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia
 3. Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego
 4. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących
 6. Pedagogika niewidomych i niedowidzących
 7. Pedagogika osób głuchoniewidomych
 8. Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową
 9. Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych
 10. Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się
 11. Pedagogika osób z zaburzeniami mowy
 12. Pedagogika osób z zaburzeniami w spektrum autyzmem
 13. Pedagogika osób niedostosowanych społecznie
 14. Pedagogika inkluzyjna

Błeszczyński J. Pedagogika specjalna. W: Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2006, s. 301-336; Dykcik W. Pedagogika specjalna. Poznań 2003. Lechta V. Pedagogika inkluzyjna. W: Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Tom 4. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2010, s. 321-335.Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. Red. A. Prokopiak. Lublin: UMCS 2020.
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym. Red. E. Domagała-Zyśk. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
Domagała-Zyśk E. Integral development of students with special educational needs in inclusive education from a personalistic perspective. „Paedagogia christiana” 2018 nr 2, s. 181-194.
Kiciński A. Podstawy wychowania osób z autyzmem. W: Człowiek i autyzm. Red. J. Kocki, A. Kiciński. Lublin: Polihymnia 2010 s. 115-127.
Kiciński A. Autism. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 106-107.
Kiciński A. Blind, Current Trends in the Education of the. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 155-156.
Kiciński A. Blind, History of the Christian Education of the. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 156-157.

------------------------------------

Katechetyka specjalna Teologia B r. IV Tezy 2021/2022

 1. Definicja katechezy specjalnej
 2. Protagoniści rozwoju katechezy specjalnej
 3. Teologiczne podstawy katechezy specjalnej
 4. Eklezjalne podstawy katechezy specjalnej
 5. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy katechezy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 6. IPET jako narzędzie wprowadzające w katechezę inkluzyjną
 7. Zadania katechezy w katechezie inkluzyjnej
 8. Rodzina środowiskiem przekazu wiary osobom z niepełnosprawnością
 9. Parafia i szkoła jako środowiska wspomagające rozwój wiary osób z niepełnosprawnością
 10. Podstawa programowa katechezy specjalnej

Treści zawarte w karcie przedmiotu (w książkach i w artykułach) są dostępne w Bibliotece teologicznej KUL

  ------------------------------

Interdyscyplinarność w katechetyce 2021/2022


1. Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD (https://pg.edu.pl/documents/1789248/13312028/nowe%20dyscypliny.pdf)
2. Katecheza i katechetyka w epistemologicznym obrazie nauk teologicznych i pedagogicznych
3. Katecheza w odnowionym pastoralnym programie ewangelizacji według E. Albericha
4. Katechetyka jako refleksja naukowa nad doświadczeniem religijnym
5. Interdyscyplinarność w ujęciu filozoficznym
6. Interdyscyplinarność w ujęciu pedagogicznym
7. Dyscypliny teologiczne w ujęcie Veritatis gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych
8. Rozwój katechetyki w KUL

-------------------------------------------

Tezy Katechetyka Specjalna 2019/2020
KUL Teologia B

1. Założenia katechezy specjalnej
2. Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalny
3. Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną (katecheza przed I Komunią św.)
4. Katecheza uczniów z uszkodzonym narządem słuchu
5. Katecheza osób z autyzmem
6. Katecheza dzieci niewidomych i słabowidzących
7. Katecheza w klasach integracyjnych
8. Podręcznik do katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną
9. Zasady tworzenia indywidualnych programów oraz systemów oceniania dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10. Propozycja metody wspierającej rozwój religijny osób z niepełnosprawnością intelektualną (krąg biblijno-liturgiczny)

 

lub:

 

Katechetyka specjalna
(Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną s. 180-200; 242-252; 287-290; 301-303; 321-323; 327-343; 360-376)


1. Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Katecheza przed Pierwszą Komunią Świętą osób z niepełnosprawnością intelektualną
3. Katecheza przed przystąpieniem do sakramentu pokuty i pojednania osób z niepełnosprawnością intelektualną
4. Katecheza w szkole specjalnej
5. Osobowość pedagoga specjalnego
6. Osobowość i funkcje katechety
7. Zasady dydaktyczne w katechezie
8. Metody ośrodków pracy
9. Metoda organizacji zajęć według M. Montessori
10. Metoda behawioralna organizacji zajęć
11. Przykład zastosowania tradycyjnych środków dydaktycznych
12. Przykłady zastosowania nowych środków dydaktycznych

 

egzamin z pedagogiki specjalnej

 

tezy – pedagogika specjalna

1. Pedagogika specjalna (definicja, podstawowe pojęcia: niepełnosprawność, pomoc, opieka, edukacja, rehabilitacja, rewalidacja, resocjalizacja)

2. Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka

3. Pedagogika specjalna w systemie nauk pedagogicznych

4. Wielokontekstowość, interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki

5. Stare i nowe orientacje programowo-badawcze pedagogiki specjalnej wynikające z jej społecznego zaangażowania

6. Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia

7. Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego (wczesna diagnoza i interwencja, wielostronna stymulacja i uaktywnianie, usprawnianie, korekcja, kompensacja, indywidualizacja, profilaktyka i prewencja, wspieranie i wspomaganie)

8. Pedagogika osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną

9. Pedagogika osób z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną

10. Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących

11. Pedagogika niewidomych i niedowidzących

12. Pedagogika dzieci głuchoniewidomych

13. Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową

14. Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych

15. Pedagogika osób z zaburzeniami mowy

16. Pedagogika dzieci z autyzmem

 

 Katecheza dorosłych – tezy

1. Motywy zainteresowania się Kościoła katechezą dorosłych

1.1. Katecheza dorosłych pierwotną praktyką Kościoła  (Murawski, Langkammer, Rops, Schurr, Chmiel, Rakocy, Holstein, Padovese, Hamman)

1.2. Centralne miejsce katechezy w procesie dojrzewania chrześcijańskiego (Frossard, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Pseudo-Dionizy Areopagita, Kadylak, Stenzel, Mokrzycki, Murawski)

1.3. Dorosły głównym adresatem posługi katechetycznej (Marrou, Klauck, Marczewski, Jan Chryzostom, św. Augustyn, Niparko)

2. Katecheza dorosłych drogą wewnętrznej odnowy Kościoła

2.1. Formacja osób dojrzałych w wierze motywem przewodnim odradzającego się Kościoła (Wojtyła, Butler, Paweł VI, Jan Paweł II, Bitter, Alberich)

2.2. Katecheza dorosłych promotorką rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej (Blachnicki, Wojtyła, Schumacher, Majewski, Dreher)

3. Katecheza dorosłych skutecznym rodzajem pośrednictwa w dialogu Kościoła  ze światem

3.1. Rola dojrzałego chrześcijanina w procesie integralnego rozwoju człowieka i świata (Majewski, Jan Paweł II, Congar, Niparko, Misiaszek)

3.2. Zaangażowanie Kościoła dojrzałego w budowę współczesnej kultury (Jan Paweł II, Congar, Szafrański, Zdybicka, Olivier)

4. Podstawowe cele i zadania katechezy dorosłych

4.1. Formowanie chrześcijanina dojrzałego w wierze (Majewski, Erikson, Levinson, Sujak, Fowler, Kiciński, Kegan)

4.2. Podstawowe drogi rozwoju chrześcijanina dojrzałego w wierze (Niparko, Chlewiński, Alberich, Misiaszek)

4.3. Tworzenie dojrzałych wspólnot chrześcijańskich (Klostermann, Arnold, Rahner, Blachnicki)

4.4. Wspólnota chrześcijańska miejscem i podmiotem katechezy dorosłych (Alberich, Marek, Majewski, Niparko)

4.5. Charakterystyka dojrzałej wiary wspólnoty chrześcijańskiej (Paweł VI, Jan Paweł II, Świerzawski)

5. Kryteria doboru treści i metod w katechezie dorosłych

5.1. Zasady doboru treści w katechezie dorosłych (Panuś, Kasper, Marek, Majewski, Bartnik, Bless, Gevaert, Charytański)

5.2. Zasady doboru metod w katechezie dorosłych (Kowalczyk, Szpet, Babin, Movilla)

 


 

 

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2023 11:09