Zbyt wczesna inicjacja seksualna kobiet jako współczesna patologia i zagrożenie dla funkcjonowania rodziny
[Too early sexual initiation of women as modern pathology and a threat to the functioning of the family]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Prawne, Administracyjne i Etyczne aspekty Wychowania w Rodzinie
Miejsce: Radom