Zbyt wczesna inicjacja seksualna kobiet jako współczesna patologia i zagrożenie dla funkcjonowania rodziny
[Too early sexual empowerment of women as a modern pathology and the threat to the functioning of the family ]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie
Redaktorzy: Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk
Tom: 1
Strony od-do: 549-562
Streszczenie: Obecne tempo zmian sprzyja przyjmowaniu przez młodzież zachowań i wartości propagowanych przez media i współczesne trendy. Przemiany nie omijają zachowań seksualnych, które coraz częściej stają się domeną młodych ludzi. Szeroka dostępność treści o zabarwieniu seksualnym w Internecie i innych przekazach sprawia, że sięgają po nie coraz to młodsi obywatele. Dodatkowo słabnąca rola rodziny, rozluźnienie więzi i wzrost indywidualizmu nie sprzyja pielęgnowaniu wartości dotyczących monogamii w związkach, czystości przedmałżeńskiej, ról rodzicielskich czy wychowania dzieci. Odpowiedzią na to jest podejmowanie złych, przedwczesnych decyzji o współżyciu seksualnym wśród coraz młodszych osób. Zadaniem instytucji wychowawczych powinno być edukowanie młodzieży w zakresie odpowiedzialności za podejmowanie własnych decyzji. Uświadomienie młodym ludziom konsekwencji jakie niesie za sobą zbyt wczesna inicjacja seksualna, wydaje się być niezbędne do profilaktyki tego typu zachowań. Ponadto należy zwiększać rolę rodziny i otoczyć ją szczególną ochroną poprzez ścisłą współpracę na linii szkoła-dom. Działania o charakterze pomocowym dla rodzin patologicznych, wspieranie ich w funkcjach wychowawczych nabierają kluczowego znaczenia dla zaprzestania powielania zachowań patogennych.