MODEL SKUTECZNEJ POSTAWY ZARADCZEJ W SAMODZIELNYM I PROFESJONALNYM SYSTEMIE WSPARCIA W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH – WALIDACJA PROJEKTU BADACZEGO
[A MODEL OF EFFECTIVE RESPONSIBLE ATTITUDE IN AN INDEPENDENT AND PROFESSIONAL SUPPORT SYSTEM IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS - RESEARCH PROJECT VALIDATION]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN