prowadzenie indywidulanych sesji doradczych dla rodziców lub opiekunów młodzieży zależnej intelektualnie
[Providing individual counseling sessions for parents or carers of intellectually dependent young people]

Usługi eksperckie w kraju

Nazwa jednostki: Stowarzyszenie "Dziedzictwo Jagiellonskie"