Agnieszka Kuźniar

202120192018

 • Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances
  [Profil kataboliczny i różnorodność bakterii zasiedlających glebę Mollic Gleysol zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi]

  [w:] Applied Sciences-Basel
 • Indicators of arable soils fatigue - Bacterial families and genera: A metagenomic approach
  [Wskaźniki zmęczenia gleb rolniczych - bakteryjne rodziny i rodzaje: analiza metagenomiczna]

  [w:] ECOLOGICAL INDICATORS
 • Methane Oxidation by Endophytic Bacteria Inhabiting Sphagnum sp. and Some Vascular Plants
  [Utlenianie metanu przez bakterie endofityczne zasiedlające Sphagnum sp. i niektóre rośliny naczyniowe ]

  [w:] WETLANDS
 • Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals
  [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]

  [w:] International Agrophysics


 • 2017  2016

 • Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation process
  [Metagenomiczna analiza potencjalnych bakterii wiążących azot w glebach roniczych o rożnym procesie formowania się]

  [w:] MOLECULAR ECOLOGY
 • Biological Activity of Autochthonic Bacterial Community in Oil-Contaminated Soil
  [Biologiczna aktywność autochtonicznej społeczności baterii w glebie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi]

  [w:] WATER AIR AND SOIL POLLUTION

 • Recenzja artykułu naukowego


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej  Wyjazd w celu wykorzystania środków technicznych innej jednostki


  Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym


  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN

  2015

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej  Wygłoszenie referatu na konferencji  Udział w festiwalu nauki


  2014
  2013  2012

 • Methanotrophs responsible for methane oxidation in natural peats from Polesie Lubelskie region
  [Metanotrofy odpowiedzialne za utlenianie metanu w naturalnych torfowiskach Polesia Lubelskiego]

  [w:] Acta Agrophysica
 • PmoA based detection of Methanotrophic bacteria in coalbed rocks of the Lublin Coal Basin
  [Detekcja bakterii metanotroficznych w skałach przywęglowych Lubelskiego Zagłębia Węglowego w oparciu o gen pmoA]

  [w:] Acta Agrophysica
 • Interrelations between DNA concentration and physicochemical parameters in the loess soil profile
  [Współzależności pomiędzy stężeniem DNA i parametrami fizykochemicznymi w profilu gleby lessowej]

  [w:] Acta Agrophysica

 • Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR

  2011

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

  2010  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki