Adam Zadroga

Spór o normę moralności w etyce biznesu: utylitaryzm versus personalizm
[The Dispute about the Norm of Morality in Business Ethics: Utilitarianism versus Personalism]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Etyka w życiu gospodarczym
Miejsce: Łódź