Adam Zadroga

Zagadnienie rozwoju społecznego i jego miejsce w zintegrowanym systemie polityki społeczno-gospodarczej
[Social Development and its Place in sn Integrated Socio-Economic Policy]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Rozwój we współczesnym świecie: uwarunkowania, wyzwania, perspektywy
Strony od-do: 19-30
Streszczenie: Artykuł podejmuje kwestię rozumienia kategorii rozwoju społecznego jako zasadniczego pojęcia opisującego dynamikę społeczną, problem zależności między celami gospodarczymi i społecznymi, a także ukazuje szczególną rolę polityki społecznej w procesie integracji tychże celów. Autor rozwija przede wszystkim tezę, że w zintegrowanym systemie polityki społeczno-gospodarczej ostatecznym celem gospodarowania jest rozwój (postęp) społeczny. Jego pełne rozumienie opiera się na dwóch komplementarnych ujęciach: woluntarystyczno-aksjologicznym i obiektywistycznym. W swej istocie jest on bowiem mieszanką zarówno intencjonalnych oddziaływań zgodnych z przyjętymi wartościami, ideami, wizjami, jak i wpływu obiektywnych procesów: kulturowych, politycznych, społecznych, gospodarczych. Zwrócenie uwagi na społeczne aspekty gospodarowania jest szczególnie ważne z punktu widzenia państw podlegających procesowi transformacji. Artykuł ma charakter teoretyczny i został opracowany na podstawie analizy treści wybranej literatury przedmiotu. Stanowi podbudowę koncepcyjną do dalszych badań szczegółowych o charakterze empirycznym w zakresie współczesnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce.
Słowa kluczowe: rozwój społeczny, polityka społeczna, wzrost gospodarczy