Adam Zadroga

Ewolucja teorii ekonomii rozwoju w XX wieku: od kategorii wzrostu gospodarczego do koncepcji zrównoważonego rozwoju
[Evolution of the theory of development economics in 20th Century: from economic growth to sustainable development]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE (ISSN: 2082-0976)
Rok wydania: 2016
Tom: 2
Strony od-do: 117-135
Streszczenie: Przedmiotem artykułu są teorie gospodarcze, które powstały na gruncie ekonomii rozwoju XX wieku. Ich wartość poznawcza i aplikacyjna stanowi problem badawczy. Celem jest przedstawienie ewolucji tych koncepcji i ich ocena. Posłużono się metodą historyczno-opisową i porównawczą. Materiał badawczy stanowiły źródła i opracowania z zakresu historii myśli ekonomicznej. Wykorzystano literaturę obcojęzyczną i rodzimą. Autor stawia tezę, że w obliczu wciąż aktualnych kwestii rozwojowych odwołanie się do źródeł historycznych, ich właściwe odczytanie i zinterpretowanie, pozwala formułować istotne wnioski dla teraźniejszości i wyznaczać trafniejsze cele na przyszłość. Stwarza to szansę, by uniknąć błędów w bieżącej polityce społeczno-gospodarczej. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że (1) początkowo rozumienie rozwoju ekonomicznego zawężano do kategorii wzrostu gospodarczego. Z czasem nastąpiło (2) przejście do kategorii rozwoju społeczno-gospodarczego. Następnie doszło do (3) wyodrębnienia się w latach pięćdziesiątych XX wieku nowej subdyscypliny ekonomicznej – ekonomii rozwoju. Jej dorobek przyczynił się do uwzględniania społecznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego we współcześnie dominujących koncepcjach. Najpopularniejszą jest idea zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: Historia myśli ekonomicznej, Ekonomia rozwoju, Wzrost gospodarczy, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój zrównoważony
Dostęp WWW: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/AZ26.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Ewolucja teorii ekonomii rozwoju w XX wieku: od kategorii wzrostu gospodarczego do koncepcji zrównoważonego rozwoju",
journal = "KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE",
year = "2016",
pages = "117-135"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2016). Ewolucja teorii ekonomii rozwoju w XX wieku: od kategorii wzrostu gospodarczego do koncepcji zrównoważonego rozwoju. KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 117-135.