Adam Zadroga

Postawy chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce na podstawie wybranej literatury przedmiotu
[The Attitudes Assumed By Christian Business Leaders In Poland]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2015
Tom: 62
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 131-142
Streszczenie: Przedmiotem artykułu są postawy moralne przyjmowane przez chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce. W podjętym badaniu skoncentrowano się na jednym z kluczowych komponentów postawy, który stanowią różnorakie procesy motywacyjne. Postawiono następujące pytanie badawcze: jakie są religijne i moralne motywy postaw przyjmowanych przez liderów biznesu w Polsce wobec wyzwań zawodowych? Centralna teza pracy zawiera się w stwierdzeniu, że w Polsce istnieją przedsiębiorczy chrześcijanie, którzy pomimo niezwykle trudnego wyzwania zawodowego, jakim jest pogodzenie celów biznesowych i religijno-moralnych, chcą postępować w harmonijny sposób i swoim życiem dają świadectwo, że możliwe jest – dzięki łasce Bożej − przezwyciężenie pokusy prowadzenia „podzielonego życia”. Odpowiedź na sformułowane pytanie badawcze uzyskano poprzez przegląd i analizę treści wybranych wypowiedzi chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce, zawartych w świadectwach zamieszczonych w materiałach z konferencji zorganizowanych w latach 2011-2012 przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Drugie źródło stanowi raport zawierający odpowiedzi z internetowej ankiety przeprowadzonej w dniach 9-20.09.2011 przez Duszpasterstwo „Talent” (na pytania odpowiedziały 64 osoby). Autor w swoich analizach skupił się na treściach wypowiedzi tych liderów biznesu w Polsce, którzy w sposób jednoznaczny odwoływali się do wyznawanej wiary chrześcijańskiej, ukazując jej pozytywny wpływ na ich życie osobiste i zawodowe. Stąd artykuł należy traktować jedynie jako przyczynek naukowy do dalszych pogłębionych i szerszych badań tej grupy zawodowej. Dokonane studium pozwala stwierdzić, że w polskim świecie biznesu są osoby, dla których obok efektywności gospodarczej (co jest niepodważalnym sensem biznesu), ważne są również cele duchowe, tj. zbawienie wieczne, pełnienie woli Bożej, oddawanie chwały Bogu, uświęcenie czasu, a jednocześnie realizowanie takich wartości moralnych, jak: troska o czyste sumienie, zaufanie, odpowiedzialność, uczciwość, poszanowanie godności pracowników (mimo ich ludzkiej skłonności do popełniania zła), zachęcanie ich do rozwoju, radość, równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym.
Słowa kluczowe: lider biznesu, postawa moralna, wiara chrześcijańska, biznes, etyka biznesu
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/8594/8273
DOI: 10.18290/rt.2015.62.3-8Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Postawy chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce na podstawie wybranej literatury przedmiotu",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2015",
number = "3",
pages = "131-142"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2015). Postawy chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce na podstawie wybranej literatury przedmiotu. Roczniki Teologiczne, 3, 131-142.