Adam Zadroga

Wstęp
[Introduction]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : perspektywa odpowiedzialności społecznej
Redaktorzy: Adam Zadroga, Konrad Sawicki
Strony od-do: 7-8
Streszczenie: W roku akademickim 2011/2012 w ramach programu nowo utworzonych Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (MISD) poświęconych tematyce odpowiedzialności społecznej w innowacyjnej gospodarce prowadziłem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wykład na temat etyki biznesu. Istotnym i ciekawym rysem charakteryzującym grupę moich słuchaczy okazały się dwie rzeczy. Z jednej strony była to swoista mozaika problemów badawczych, którymi interesują się ci początkujący adepci nauki, reprezentujący cztery wydziały: Teologii; Filozofii; Nauk Społecznych; Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Z drugiej zaś strony spoiwem łączącym ich obszary badań okazała się perspektywa odpowiedzialności społecznej. Te dwa fakty stały się inspiracją do stworzenia projektu publikacji, która podejmując znaczące i aktualne problemy życia społecznego, akcentowałaby ich wymiar moralny. W ten sposób na kanwie dyskusji w czasie wykładów zrodził się i wykrystalizował pomysł wydania książki zbierającej przyczynki naukowe autorstwa owej elity doktorantów studiujących w KUL. Myślę, że już dzięki temu publikacja ta ma wyjątkowy charakter. Poza tym, przemawia za tym sama wartość merytoryczna poszczególnych rozdziałów, jak również interdyscyplinarne (czy nawet multidyscyplinarne) spojrzenie na trzy niezmiernie aktualne obszary badawcze: człowiek w ponowoczesności, różnorakie współczesne wyzwania społeczne oraz kwestia społecznej odpowiedzialności w sferze gospodarczej. Część pierwsza zawiera opracowania, w których wybrzmiewa troska o los człowieka uwikłanego w złożoność postmodernistycznej rzeczywistości. Dwa artykuły (s. A. Leki oraz o. B. Stypy) uwzględniają teologiczny pryzmat patrzenia na człowieka oraz rodzinę. Inne dwa opracowania (K. Młynek i A. Markiewicz) odnoszą się do sytuacji człowieka zanurzonego w dynamicznie rozwijający się świat komunikacji. Z kolei K. Kosacka udowadnia jak ważny walor edukacyjny ma biografistyka. Druga grupa tematyczna zawiera teksty, w których poszczególni autorzy podejmują wybrane zjawiska społeczne współczesności. Omówione są tam takie kwestie, jak: możliwość rozwiązania globalnych problemów (M. Lipnicka), jakość życia (K. Sawicki), społeczne role płciowe (E. Pyzik), stwierdzanie nieważności małżeństwa (K. Lenart-Kłoś), twórczość jako metoda wychowawcza (N. Rapa), wykluczenie cyfrowe (M. M. Kosche). W części trzeciej znajdują się rozdziały wprost odnoszące się do zagadnienia odpowiedzialności w życiu gospodarczym. R. Wodzisz przeprowadza krytyczną analizę samej koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności organizacji. Trzej inni autorzy interpretują zaś kategorię odpowiedzialności z perspektywy praw pracowniczych (M. Szatiło), w kontekście mediacji gospodarczych (F. Świder), życia zawodowego adwokatów i radców prawnych (R. K. Tabaszewski). Pozostałe teksty dotyczą szczegółowych problemów takich jak: produkcja partnerska (E. Sikora), biurokracja (J. Szydłowska), zawłaszczanie ziemi (R. Bil). * Słowa wdzięczności za merytoryczny wkład w przygotowanie niniejszej publikacji kieruję pod adresem współredaktora p. mgr Konrada Sawickiego (doktoranta MISD), natomiast za pomoc w pozyskaniu środków finansowych umożliwiających wydanie tejże książki dziękuję p. prof. Pawłowi Kawalcowi oraz p. mgr Beacie Cybulak.