Adam Zadroga

Moralny wymiar ekonomii. Próba oceny społeczno-gospodarczego nauczania ks. prof. Janusza Nagórnego w świetle wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
[The moral dimension of the economy. An attempt to assess the socio-economic teaching of Fr. prof. Janusz Nagorny - in light of the interventions of the Magisterium of the Church]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2010
Tytuł publikacji: Ksiądz Profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006)
Strony od-do: 231-243
Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi próbę syntetycznego ujęcia myśli księdza Profesora na temat etyki życia gospodarczego: w pierwszym rzędzie pokazuje charakterystyczne rysy jego podejścia do tych kwestii (1.), następnie streszcza naukę społeczną Kościoła, biorąc pod uwagę zwłaszcza te jej elementy, które podejmuje w swoim nauczaniu ks. Nagórny (2.), by na tej podstawie, wyciągnąwszy odpowiednie wnioski, wskazać zasadniczą wartość oraz praktyczne znaczenie myśli Moralisty z Lublina (3.). Chodzi tu więc nade wszystko o to, by odpowiedzieć na pytania: czy i na ile pewne elementy dorobku naukowego ks. Janusza Nagórnego – teologa moralisty, podejmujące problematykę gospodarczo-społeczną, wnoszą jakiś wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej, zwłaszcza w teoretycznym wymiarze uzasadnień moralnego wymiaru życia ekonomicznego, a także – na tak zarysowanym tle – wyrazić opinię na temat miejsca i znaczenia wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w nauczanie Lubelskiego Moralisty. Znaczące będzie również wskazanie praktycznych implikacji moralnej refleksji ks. Profesora nad sferą działalności biznesowej. Taki jest zasadniczy problem badawczy niniejszego artykułu.