Adam Zadroga

Rodzina jako wspólnota osób wychowująca do pracy
[The Family as a Community of People Bringing Up to Work]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2008
Tytuł publikacji: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Przesłanie moralne Kościoła
Strony od-do: 167-175
Streszczenie: Praca jest powołaniem i czynnikiem rozwoju osobowego człowieka. Taki stan rzeczy łączy się jednocześnie z rzeczywistością rodzinnej egzystencji człowieka. Wskazuje na to m. in. Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens zauważając, iż „te dwa kręgi wartości – jeden związany z pracą, drugi wynikający z rodzinnego charakteru życia ludzkiego – muszą łączyć się z sobą prawidłowo i prawidłowo wzajemnie się przenikać” . Pierwszorzędnym celem wychowania rodzinnego jest doprowadzenie do pełni człowieczeństwa. Warto w tym kontekście zauważyć, iż realizacja tego zadania oznacza, iż w ramach procesu kształtowania osoby ludzkiej nie można pominąć wychowania do pracy. Wydaje się bowiem, iż jedną z największych krzywd, jakie mogą wyrządzić rodzice swojemu dziecku jest nieumiejętne wdrożenie go do pracy, a zwłaszcza zaszczepienie mu niechęci czy też pogardy dla niej. Takie podejście sprzeciwia się fundamentalnej potrzebie ukształtowania mentalności młodego człowieka, by postępował z świadomością, że tylko uczciwa i wytrwała praca jest warunkiem realizacji życiowych zamierzeń . Niniejszy artykuł ma na celu uzasadnienie i pogłębienie wskazanych powyżej wątków takiej refleksji, która łączy w sobie poszukiwania zarówno w zakresie teologii pracy, jak i teologii rodziny . Na potrzebę ukazywania tego rodzaju powiązań wskazał Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, gdy – postulując właśnie o wzajemne dopełnianie się życia zawodowego i życia rodzinnego jako warunku prawdziwego rozwoju człowieka – stwierdził, iż cel ten zostanie łatwiej osiągnięty, jeżeli „odnowiona «teologia pracy» naświetli i pogłębi znaczenie pracy w życiu chrześcijańskim i ustali podstawową więź, jaka istnieje pomiędzy pracą i rodziną, a tym samym pierwotne i niezbywalne znaczenie pracy dla domu i wychowania dzieci” . W pierwszej kolejności zostanie ukazany teologiczno-egzystencjalny fundament powiązania ludzkiej pracy i życia rodzinnego, a następnie omówione zostanie zagadnienie wychowania do pracy w rodzinie.