Adam Zadroga

Pneumahagijny wymiar moralności
["Pneuma-hagion" dimension of morality]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2008
Tytuł publikacji: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej
Strony od-do: 187-194
Streszczenie: Pnemahagijny wymiar moralności został ukazany przez księdza Profesora Janusza Nagórnego w kontekście jego rozważań wokół kategorii Przymierza jako fundamentalnej idei przewodniej w wykładzie teologii moralnej. Perspektywa Nowego Przymierza pozwala zebrać syntetycznie wszystkie najważniejsze aspekty życia chrześcijańskiego, które wyznacza obecność i działanie Ducha Świętego w człowieku. Podsumowując powyższe opracowanie, trzeba z całą mocą podkreślić – za Nagórnym – iż ukazywanie roli Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim nie oznacza żadnego „pneumacentryzmu”, albowiem Duch Święty jest zawsze widziany jako Duch Chrystusa, dopełniający Jego dzieło zbawienia i uświęcenia. Dlatego należy raczej mówić o „pneumatologicznej chrystologii”, gdyż Pismo Święte odsłania nie samego Chrystusa, ale Syna Bożego naznaczonego mocą Ducha (por. Mt 3, 11; Łk 3, 16.21) i zsyłającego także tego Ducha na swoich uczniów (Mt 10, 20; Mk 13, 11; Łk 6, 12)