Adam Zadroga

Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej
[Economy, Entrepreneurship, Work. A Study from the Perspective of Catholic Economic Social Thought]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2019
Streszczenie: Współcześnie obserwuje się coraz większą otwartość na interdyscyplinarne podejście do zagadnień gospodarczych. Przejawem tego jest chociażby renesans etyki gospodarczej, także tej rozwijanej z uwzględnieniem określonej tradycji religijno-moralnej. Szczególny wkład w tym zakresie wnosi katolicka myśl. Nurt badawczy w ramach społecznego nauczania Kościoła, który skupia się na zagadnieniach o charakterze gospodarczym  w ścisłym powiązaniu z warunkującymi je kwestiami społecznymi i moralnymi  można nazwać „katolicką myślą ekonomiczno-społeczną”. W 2018 opublikowałem monografię poświęconą walorom metodologicznym katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej w kontekście coraz częściej podnoszonej krytyki metafizycznych i epistemologicznych założeń ekonomii głównego nurtu . W niniejszej książce omawiam kluczowe kategorie gospodarcze, takie jak: gospodarka, przedsiębiorczość i praca właśnie w ujęciu katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej. Ufam, że zawarta w niej treść będzie stanowić istotne dopełnienie wspomnianej wcześniej monografii o charakterze metodologicznym oraz że dzięki temu, jeszcze mocniej ukazany zostanie potencjał katolickiego nurtu badawczego problemów gospodarczych. Jest to bowiem wiedza uzupełniająca i pogłębiająca rozumienie kwestii ekonomicznych przez wpisanie ich w szerszą i głębszą perspektywę ontologiczną. Jest to podejście, które odwołuje się do transcendentnego wymiaru życia ludzkiego, a za kryterium aksjologiczne przyjmuje przede wszystkim osobową godność podmiotu gospodarującego oraz pozostałe zasady nauki społecznej Kościoła. Treść książki podzieliłem na trzy części. W pierwszym rozdziale, którego zasadnicza tematyka koncentruje się na moralnych aspektach gospodarki, omawiam antropologiczne aspekty rzeczywistości gospodarczej, koncepcję personalistycznej moralności gospodarczej, aksjologiczne powiązania gospodarki społecznej i zasad nauki społecznej Kościoła, a także moralny wymiar gospodarki i gospodarowania (w ujęciu Janusza Nagórnego). Drugi rozdział zawiera dyskurs, którego przedmiotem jest przedsiębiorczość i biznes. Przedstawiam tam stanowisko Kościoła katolickiego wobec przedsiębiorczości jako kategorii antropologicznej i etycznej, a także wobec wybranych problemów związanych z tym zagadnieniem. Omawiam też fundamentalne założenia teologicznomoralne, jakie powinny kształtować postawę chrześcijan zajmujących się przedsiębiorczością oraz formę ich posłannictwa w świecie. Dokonuję również opisu postaw chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce na podstawie analizy ich wypowiedzi o motywacjach religijnych i moralnych, którymi kierują się w życiu zawodowym. W trzecim rozdziale podejmuję zagadnienie pracy w aspekcie teologicznym, personalistycznym i moralnym, a także omawiam kwestię prawa człowieka do pracy, potrzebę stosownego wychowania do pracy w procesie życie rodzinnego oraz problem właściwego stosunku do bogactw (dóbr materialnych) z punktu widzenia przesłanek biblijnych.
Słowa kluczowe: gospodarka, przedsiębiorczość, praca, bogactwo, katolicka nauka społecznaCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej",
year = "2019",
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2019). Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej. Lublin: