Adam Zadroga

Koncepcja zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego
[The Concept of Integrated Specialist Counseling]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Agnieszka Zaborowska
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej
Strony od-do: 467-478
Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie przesłanek dla podniesienia jakości poradnictwa specjalistycznego w Polsce oraz przedstawienie koncepcji integralnego poradnictwa specjalistycznego, które będzie bardziej adekwatne do występujących potrzeb. Autorzy stawiają tezę, że poradnictwo specjalistyczne w Polsce w obecnym kształcie jest niewystarczająco efektywne i wymaga poszukiwania nowych rozwiązań. Artykuł ma charakter teoretyczno-koncepcyjny i został opracowany przy zastosowaniu metody analizy literatury przedmiotu, źródeł zastanych oraz wywiadu. Odwołując się do zebranych informacji o obecnej formie poradnictwa specjalistycznego w Polsce oraz w oparciu ogólniejsze przesłanki związane z potrzebą podniesienia jakości usług społecznych, autorzy wypracowali koncepcję integralnego poradnictwa specjalistycznego, którego model obejmuje wprowadzenie trzech komponentów: innowacyjnego standardu poradnictwa specjalistycznego, nowych rozwiązań organizacyjno-systemowych oraz uzupełnienie kompetencji liderów poradnictwa.
Słowa kluczowe: system pomocy społecznej, usługi społeczne, poradnictwo specjalistyczne, doradca, porada, wsparcie